ПЛОЩ
3 368.00 кв.м
Населено място
гр. Батак
Адрес
гр. Батак, местност „Еньов камък“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Иванов Луков
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД № 20118200401192 -

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.6.83 (нула, две, осем, три, седем, точка, шест, точка, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, местност „Еньов камък“, с площ: 3368 кв.м. (три хиляди триста шестдесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), Стар идентификатор: 02837.6.351, Номер по предходен план: 903017, при граници на поземления имот: 02837.6.86, 02837.6.85, 02837.6.433, 02837.6.65, 02837.6.63, 02837.6.79

Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 11 000 лв. /еднадесет хиляди лева/ представляваща 80 % от стойността на процесният недвижим имот, съгласно чл. 485, ал. 4 ГПК.

Тодор Иванов Луков
РЕГ. № ЧСИ
820
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0895662576
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:13 часа
Земеделска земя
5 957.00 кв.м
2 402.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:15 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
2 337.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 670.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:17 часа
Земеделска земя
2 500.00 кв.м
1 655.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00