ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
4 127.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
2 БРОЯ НИВИ В МЕСТНОСТ БАНСКИЯ КОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 15:00
ОПИСАНИЕ

2 БРОЯ НИВИ В МЕСТНОСТТА БАНСКИЯ КОЛ В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Нива с площ 433 кв.м. /четиристотин тридесет и три кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Банския кол, съставляваща имот № 03592.4.463 /нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, четири, шест, три/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Банския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 067003, при граници и съседи: 03592.4.338, 03592.4.494, 03592.4.462, 03592.1.2360.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 346,40 лв. (триста четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Нива с площ 3694 кв.м. /три хиляди шестотин деветдесет и четири кв.м/, V (пета) категория, намираща се в местността Банския кол, съставляваща имот № 03592.4.493 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, четири, девет, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г.на Изп.директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Банския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: 067033, при граници и съседи: имоти 03592.4.344; 03592.4.340; 03592.4.645; 03592.1.2360.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 2 955,20 лв. (две хиляди деветстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
6 569.00 кв.м
1 735.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:16 часа
Земеделска земя
13 973.00 кв.м
3 693.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:18 часа
Земеделска земя
5 237.00 кв.м
1 245.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:20 часа
Земеделска земя
3 174.00 кв.м
756.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00