ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
61 140.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
22 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ БИНДЕРОВО ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 15:00
ОПИСАНИЕ

22 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА БИНДЕРОВО ДЕРЕ В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Друг вид недървопроизв.горска площ с площ 4 578 кв.м. /четири хиляди петстотин седемдесет и осем кв.м/, IV (четвърта) категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1351 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор АГКК с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерова дере, трайно предназначение на територията: горска, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 065079, при граници №03592.502.1122, № 03592.502.1800, № 03592.3.372, № 03592.3.1349, № 03592.3.1352, № 03592.3.1354, № 03592.3.1373, № 03592.3.1370, № 03592.3.1372, № 03592.502.1650, № 03592.502.1118, № 03592.3.1350.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 1 538,21 лв. (хиляда петстотин тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 1148 кв.м. /хиляда сто четиридесет и осем кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1339 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, три, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065067, при граници и съседи: имоти № 03592.3.372, № 03592.3.1340.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 303,07 лв. (триста и три лева и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

3.) Нива с площ 1502 кв.м. /хиляда петстотин и два кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1341 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, четири, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065069, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1384, № 03592.3.1342, № 03592.3.1346, № 03592.3.1345, № 03592.502.1094, № 03592.502.1095, № 03592.502.1096, № 03592.502.1097, № 03592.502.1098.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 3, е в размер на 961,28 лв. (деветстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласночл. 485 от ГПК.

4.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 1472 кв.м. /хиляда четиристотин седемдесет и два кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1342 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, четири, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065070, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1384, № 03592.3.372, № 03592.3.1343, № 03592.3.1344, № 03592.3.1346, № 03592.3.1341.

Началната цена за имота по т. 4, от която ще започне наддаването, е в размер на 471,04 лв. (четиристотин седемдесет и един лева и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

5.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 1226 кв.м. /хиляда двеста двадесет и шест кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1343 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, четири, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065071, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1385, № 03592.3.372, № 03592.3.1344, № 03592.3.1342, № 03592.3.1384.

Началната цена за имота по т. 5, от която ще започне наддаването, е в размер на 392,32 лв. (триста деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

6.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 970 кв.м. /деветстотин и седемдесет кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1344 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, четири, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065072, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1343, № 03592.3.372, № 03592.3.1346, № 03592.3.1342.

Началната цена за имота по т. 6, от която ще започне наддаването, е в размер на 310,40 лв. (триста и десет лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

7.) Нива с площ 1246 кв.м. /хиляда двеста четиридесет и шест кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1346 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, четири, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065074, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1344, № 03592.3.372, № 03592.3.1347, № 03592.3.1345, № 03592.3.1341, № 03592.3.1342.

Началната цена за имота по т. 7, от която ще започне наддаването, е в размер на 797,44 лв. (седемстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

8.) Нива с площ 360 кв.м. /триста и шестдесет кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1347 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, четири, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065075, при граници и съседи: имоти № 03592.3.372, № 03592.3.1348, № 03592.502.1801, № 03592.3.1345, № 03592.3.1346.

Началната цена за имота по т. 8, от която ще започне наддаването, е в размер на 230,40 лв. (двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

9.) Нива с площ 641 кв.м. /шестстотин четиридесет и един кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1350 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, нула) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065078, при граници и съседи: имоти № 03592.502.2098, № 03592.502.1122, № 03592.3.1351, № 03592.502.1118, № 03592.502.1117, № 03592.502.1121.

Началната цена за имота по т. 9, от която ще започне наддаването, е в размер на 512,80 лв. (петстотин и дванадесет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

10.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 2897 кв.м. /две хиляди осемстотин деветдесет и седем кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1352 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065080, при граници и съседи: имоти № 03592.3.372, № 03592.3.1353, № 03592.3.1354, № 03592.3.1373, № 03592.3.1351, № 03592.3.1349.

Началната цена за имота по т. 10, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 042,92 лв. (хиляда четиридесет и два лева и деветдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

11.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 1500 кв.м. / хиляда и петстотин кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1353 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065081, при граници и съседи: имоти № 03592.3.372, 03592.3.1354, 03592.3.1352.

Началната цена за имота по т. 11, от която ще започне наддаването, е в размер на 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

12.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 8224 кв.м. / осем хиляди двеста двадесет и четири кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-329659-29.03.2021 г. с площ 8 223,00 кв.м./осем хиляди двеста двадесет и три кв.м/, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1354 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065082, при граници и съседи: имоти № 03592.3.372, № 03592.3.594, № 03592.3.1378, № 03592.3.1373, № 03592.3.1351, № 03592.3.1352, № 03592.3.1353.

Началната цена за имота по т. 12, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 960,64 лв. (две хиляди деветстотин и шестдесет лева и шестдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

13.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 3987 кв.м. / три хиляди деветстотин осемдесет и седем кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-329660-29.03.2021 г. с площ 3 986,000 кв.м./три хиляди деветстотин осемдесет и шест кв.м/, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1355 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065083, при граници и съседи: имот № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 13, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 275,84 лв. (хиляда двеста седемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

14.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 848 кв.м. / осемстотин четиридесет и осем кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1356 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, с номер по предходен план 065084, при граници и съседи: имот № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 14, от която ще започне наддаването, е в размер на 271,36 лв. (двеста седемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

15.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 2687 кв.м. / две хиляди шестстотин осемдесет и седем кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1357 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, пет, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065085, при граници и съседи: имоти № 03592.3.372, № 03592.3.1358, № 03592.3.1340.

Началната цена за имота по т. 15, от която ще започне наддаването, е в размер на 709,37 лв. (седемстотин и девет лева и тридесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

16.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 1348 кв.м. / хиляда триста четиридесет и осем кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1362 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, шест, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, с номер по предходен план 065090, при граници и съседи: имот № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 16, от която ще започне наддаването, е в размер на 355,87 лв. (триста петдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

17.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 2512 кв.м. / две хиляди петстотин и дванадесет кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1364 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, шест, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065092, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1365, № 03592.3.1395, № 03592.3.1363, № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 17, от която ще започне наддаването, е в размер на 663,17 лв. (шестстотин шестдесет и три лева и седемнадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

18.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 3108 кв.м. / три хиляди сто и осем кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1365 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, шест, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, с номер по предходен план 065093, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1419, № 03592.3.1395, № 03592.3.1364, № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 18, от която ще започне наддаването, е в размер на 895,10 лв. (осемстотин деветдесет и пет лева и десет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

19.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 309 кв.м. / триста и девет кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1366 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, шест, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065094, при граници и съседи: имот № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 19, от която ще започне наддаването, е в размер на 81,58 лв. (осемдесет и един лева и петдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

20.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 2648 кв.м. / две хиляди шестстотин четиридесет и осем кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-329678-29.03.2021 г. с площ 2 647,00 кв.м.две хиляди шестстотин четиридесет и седем кв.м/ , IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1368 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, шест, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065096, при граници и съседи: имот № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 20, от която ще започне наддаването, е в размер на 699,07 лв. (шестстотин деветдесет и девет лева и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

21.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 5684 кв.м. / пет хиляди шестстотин осемдесет и четири кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1369 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, три, шест, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията – горска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 065097, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1358, № 03592.3.372.

Началната цена за имота по т. 21, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 727,94 лв. (хиляда седемстотин двадесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

22.) Друг вид недървопроизводителна горска площ с площ 12245 кв.м. /дванадесет хиляди двеста четиридесет и пет кв.м/, ІV (четвърта) категория, намираща се в местността Биндерово дере, съставляваща имот № 03592.3.1358 (нула,три,пет,девет,две,точка, три, точка, едно,три,пет,осем) по КККР на землището на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011г.на Изп.директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Биндерово дере, трайно предназначение на територията: горска, номер по предходен план: 065086, при граници и съседи: имоти 03592.3.716; 03592.3.668; 03592.3.1340; 03592.3.1357; 03592.3.372; 03592.3.1369.

Началната цена за имота по т. 22, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 918,40 лв. (три хиляди деветстотин и осемнадесет лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:48 часа
Други
5 486.00 кв.м
2 457.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
10 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ДОБРИЛЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:47 часа
Други
1 651.00 кв.м
538.73 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
8 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ЛИВАДСКИЯ КОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 16:00
Публикувано на 22 септември 2021 г. в 10:48 часа
Други
409.00 кв.м
45 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 09:15 часа
Други
120 118.00 кв.м
45 583.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
26 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА БУЗОВИЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 15:00