ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 651.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
8 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ЛИВАДСКИЯ КОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 16:00
ОПИСАНИЕ

8 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА ЛИВАДСКИЯ КОЛ В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ З АПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Ливада с площ 91 кв.м. / деветдесет и един кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.693 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, шест, девет, три) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 015111, при граници и съседи по скица: имоти с идентификатор: 03592.1.867, 03592.1.692, 03592.1.859.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 28,39 лв. (двадесет и осем лева и тридесет и девет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Ливада с площ 250 кв.м. /двеста и петдесет кв.м./, 5/пета / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.715 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, седем, едно, пет) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, с номер по предходен план 015133, при граници и съседи по скица: имоти с идентификатор: 03592.1.714, 03592.1.717, 03592.1.716, 03592.1.860.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 78,00 лв. (седемдесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

3.) Ливада с площ 170 кв.м. / сто и седемдесет кв.м./, 5/пета / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.732 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, седем, три, две) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 015150, при граници и съседио скица: имоти с идентификатор: 03592.1.735, 03592.1.731, 03592.1.736, 03592.1.860.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 3, е в размер на 53,04 лв. (петдесет и три лева и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласночл. 485 от ГПК.

4.) Ливада с площ 162 кв.м. / сто шестдесет и два кв.м./, 5/пета / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.834 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, осем, три, четири) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, с номер по предходен план 015252, при граници и съседи по скица: имоти с идентификатор: 03592.1.860, 03592.1.835, 03592.1.833, 03592.1.836.

Началната цена за имота по т. 4, от която ще започне наддаването, е в размер на 50,54 лв. (петдесет лева и петдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

5.) Ливада с площ 263 кв.м. / двеста шестдесет и три кв.м./, 5/пета / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.846 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, осем, четири, шест) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 015264, при граници и съседи по дсица: имоти с идентификатор: 03592.1.847, 03592.1.862, 03592.1.860, 03592.1.812.

Началната цена за имота по т. 5, от която ще започне наддаването, е в размер на 82,06 лв. (осемдесет и два лева и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

6.) Ливада с площ 369 кв.м. / триста шестдесет и девет кв.м./, 5/пета / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.857 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, осем, пет, седем) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к. 4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 015275, при граници и съседи по скица: имоти с идентификатор: 03592.1.860, 03592.1.862, 03592.1.856.

Началната цена за имота по т. 6, от която ще започне наддаването, е в размер на 115,13 лв. (сто и петнадесет лева и тринадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

7.) Ливада с площ 100 кв.м. / сто кв.м./, 5/пета / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор № 03592.1.864 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, осем, шест, четири) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 015282, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.1.733, 03592.1.735, 03592.1.860.

Началната цена за имота по т. 7, от която ще започне наддаването, е в размер на 31,20 лв. (тридесет и един лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

8.) Нива с площ 246 кв.м. / двеста четиридесет и шест кв.м./, 4/четвърта / категория, намираща се в местността Ливадския кол, съставляваща имот с идентификатор 03592.1.2237 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, две, три, седем) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Ливадския кол, трайно предназначение на територията: земеделска, с номер по предходен план 016012, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.1.2358, 03592.1.2232, 03592.1.2236.

Началната цена за имота по т. 8, от която ще започне наддаването, е в размер на 100,37 лв. (сто лева и тридесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:48 часа
Други
5 486.00 кв.м
2 457.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
10 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ДОБРИЛЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:35 часа
Други
61 140.00 кв.м
20 658.22 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
22 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ БИНДЕРОВО ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 15:00
Публикувано на 22 септември 2021 г. в 10:48 часа
Други
409.00 кв.м
45 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 09:15 часа
Други
120 118.00 кв.м
45 583.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
26 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА БУЗОВИЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 15:00