ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
120 118.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
26 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА БУЗОВИЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

26 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА БУЗОВИЦА В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Ливада с площ 14427 кв.м. /четиринадесет хиляди и четиристотин двадесет и седем кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-333992/30.03.2021 г. с площ 14 426,00 кв.м./четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и шест кв.м./, V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.953 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, пет, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035046, при граници: № 03592.2.952, № 03592.5.48, № 03592.2.955, № 03592.2.954, № 03592.2.18, № 03592.2.942, № 03592.2.941, № 03592.2.945, № 03592.2.950.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 5 539,97 лв. (пет хиляди петстотин тридесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Ливада с площ 18260 кв.м. /осемнадесет хиляди двеста и шестдесет кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-333984/30.03.2021 г. с площ 18 259,00 кв.м./осемнадесет хиляди двеста петдесет и девет кв.м./ V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.916 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, едно, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035004, при граници: № 03592.2.921, № 03592.2.923, № 03592.5.48, № 03592.2.924, № 03592.2.928, № 03592.2.929, № 03592.2.931, № 03592.2.918, № 03592.2.917, № 03592.2.970.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 7 011,84 лв. (седем хиляди и единадесет лева и осемдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

3.) Ливада с площ 6254 кв.м. /шест хиляди двеста петдесет и четири кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.5.96 (нула, три, пет, девет, две, точка, пет, точка, девет, шест) по КККР на землището на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035037, при граници № 03592.5.48.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 3, е в размер на 2 401,54 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и петдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласночл. 485 от ГПК.

4.) Ливада с площ 8197 кв.м. /осем хиляди сто деветдесет и седем кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.977 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, седем, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035070, при граници №03592.2.935, № 03592.2.940, № 03592.2.944, № 03592.2.18, № 03592.2.949, № 03592.2.936, № 03592.2.1017, № 03592.2.919, № 03592.2.913, № 03592.2.976, № 03592.2.931.

Началната цена за имота по т. 4, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 147,65 лв. (три хиляди сто четиридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

5.) Ливада с площ 4512 кв.м. /четири хиляди петстотин и дванадесет кв.м/ по акт за собственост, а по скица № 15-333995/30.03.2021 г. с площ 4 511,00 кв.м./четири хиляди петстотин и единадесет кв.м./, V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.975 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, седем, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035068, при граници: №03592.2.918, № 03592.2.976, № 03592.2.919, № 03592.2.913, № 03592.2.917.

Началната цена за имота по т. 5, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 732,61 лв. (хиляда седемстотин тридесет и два лева и шестдесет и една стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

6.) Гори и храсти в земеделска земя с площ 5866 кв.м. /пет хиляди осемстотин шестдесет и шест кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-333990/30.03.2021 г. с площ 5 865,00 кв.м. /пет хиляди осемстотин шестдесет и пет кв.м./V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.948 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, четири, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035036, при граници: № 03592.5.48, № 03592.2.1039, № 03592.2.947.

Началната цена за имота по т. 6, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 642,48 лв. (хиляда шестстотин четиридесет и два лева и четиридесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

7.) Нива с площ 5467 кв.м. /пет хиляди четиристотин шестдесет и седем кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.938 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, три, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035026, при граници: №03592.2.18, № 03592.2.937.

Началната цена за имота по т. 7, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 711,63 лв. (две хиляди седемстотин и единадесет лева и шестдесет и три стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

8.) Ливада с площ 5077 кв.м. /пет хиляди седемдесет и седем кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-333980/30.03.2021 г. с площ 5 076,00 кв.м. /пет хиляди седемдесет и шест кв.м./, V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.914 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, едно, четири) по КККР на землището на гр. Белово, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035002, при граници: № 03592.2.966, № 03592.2.18, № 03592.2.1041, № 03592.2.915, № 03592.2.17, № 03592.2.981.

Началната цена за имота по т. 8, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 827,72 лв. (хиляда осемстотин двадесет и седем лева и седемдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

9.) Ливада с площ 9577 кв.м. / девет хиляди петстотин седемдесет и седем кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.913 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, едно, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г.на Изп. директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035001, при граници: № 03592.2.917, № 03592.2.975, № 03592.2.977, № 03592.2.919, № 03592.2.1017, № 03592.2.973, № 03592.2.17, № 03592.2.967, № 03592.2.968.

Началната цена за имота по т. 9, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 907,42 лв. (три хиляди деветстотин и седем лева и четиридесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

10.) Ливада с площ 1333 кв.м. /хиляда триста тридесет и три кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.923 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, две, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на тириторията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035011, при граници и съседи: имоти № 03592.5.48, 03592.2.924, 03592.2.916, 03592.2.921.

Началната цена за имота по т. 10, от която ще започне наддаването, е в размер на 490,54 лв. (четиристотин и деветдесет лева и петдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

11.) Ливада с площ 2589 кв.м. / две хиляди петстотин осемдесет и девет кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.924 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, две, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035012, при граници и съседи: имоти № 03592.5.48, 03592.2.926, 03592.2.928, 03592.2.929, 03592.2.916, 03592.2.923.

Началната цена за имота по т. 11, от която ще започне наддаването, е в размер на 952,75 лв. (деветстотин петдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

12.) Ливада с площ 2182 кв.м. / две хиляди сто осемдесет и два кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.925 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, две, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035013, при граници и съседи: имоти № 03592.5.48, 03592.2.974, 03592.2.926.

Началната цена за имота по т. 12, от която ще започне наддаването, е в размер на 802,98 лв. (осемстотин и два лева и деветдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

13.) Ливада с площ 3061 кв.м. / три хиляди шестдесет и един кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.937 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, три, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035025, при граници и съседи: имоти № 03592.5.938, 03592.2.18, 03592.2.1041.

Началната цена за имота по т. 13, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 224,40 лв. (хиляда двеста двадесет и четири лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

14.) Ливада с площ 2835 кв.м. / две хиляди осемстотин тридесет и пет кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.944 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, четири, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035032, при граници и съседи: имоти № 03592.2.18, 03592.2.977, 03592.2.943, 03592.2.940.

Началната цена за имота по т. 14, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 043,28 лв. (хиляда четиридесет и три лева и двадесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

15.) Ливада с площ 3220 кв.м. / три хиляди двеста и двадесет кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.958 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, пет, осем по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035051,при граници и съседи: имоти № 03592.2.956, 03592.2.959, 03592.2.18, 03592.2.962, 03592.2.957, 03592.2.955

Началната цена за имота по т. 15, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 313,76 лв. (хиляда триста и тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

16.) Ливада с площ 3064 кв.м. / три хиляди шестдесет и четири кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.962 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, шест, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035055, при граници и съседи: имоти № 03592.2.958, 03592.2.18, 03592.2.957.

Началната цена за имота по т. 16, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 250,11 лв. (хиляда двеста и петдесет лева и единадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

17.) Ливада с площ 2277 кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и седем кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.963 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, шест, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035056, при граници и съседи: имоти № 03592.2.18.

Началната цена за имота по т. 17, от която ще започне наддаването, е в размер на 837,94 лв. (осемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

18.) Ливада с площ 2134 кв.м. /две хиляди сто тридесет и четири кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.965 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, шест, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035058, при граници и съседи: имоти № 03592.2.18.

Началната цена за имота по т. 18, от която ще започне наддаването, е в размер на 785,31 лв. (седемстотин осемдесет и пет лева и тридесет и една стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

19.) Ливада с площ 1902 кв.м. /хиляда деветстотин и два кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.972 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, седем, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035065, при граници и съседи: имоти №03592.2.936, 03592.2.18,03592.2.966, 03592.2.981, 03592.2.1017.

Началната цена за имота по т. 19, от която ще започне наддаването, е в размер на 699,94 лв. (шестстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

20.) Ливада с площ 3716 кв.м. /три хиляди седемстотин и шестнадесет кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.974 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, седем, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035067, при граници и съседи: имоти №03592.2.925, 03592.5.48,03592.2.927, 03592.2.926.

Началната цена за имота по т. 20, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 516,13 лв. (хиляда петстотин и шестнадесет лева и тринадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

21.) Ливада с площ 2979 кв.м. / две хиляди деветстотин седемдесет и девет кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.976 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, седем, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035069, при граници и съседи: имоти № 03592.2.931, 03592.2.935, 03592.2.977, 03592.2.919, 03592.2.975, 03592.2.918.

Началната цена за имота по т. 21, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 096,27 лв. (хиляда деветдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

22.) Ливада с площ 2022 кв.м. / две хиляди двадесет и два кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.979 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, седем, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035072,при граници и съседи: имоти № 03592.2.920, 03592.5.48, 03592.2.921.

Началната цена за имота по т. 22, от която ще започне наддаването, е в размер на 744,10 лв. (седемстотин четиридесет и четири лева и десет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

23.) Ливада с площ 1768 кв.м. / хиляда седемстотин шестдесет и осем кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.980 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, осем, нула) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителен директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035073, при граници и съседи: имоти № 03592.2.1016, 03592.2.981, 03592.2.17, 03592.2.973.

Началната цена за имота по т. 23, от която ще започне наддаването, е в размер на 650,62 лв. (шестстотин и петдесет лева и шестдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

24.) Ливада с площ 1510 кв.м. / хиляда петстотин и десет кв.м./, 5 /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.981 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, осем, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на изп.директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 035074, при граници и съседи: имоти №03592.2.1016, 03592.2.1017, 03592.2.972, 03592.2.966, 03592.2.914, 03592.2.980, 03592.2.17.

Началната цена за имота по т. 24, от която ще започне наддаването, е в размер на 555,68 лв. (петстотин петдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

25.) Гори и храсти в земеделска земя с площ 2 890 кв.м. /две хиляди осемстотин и деветдесет кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.5.97 /нула, три, пет, девет, две, точка, пет, точка, девет, седем/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 035038, при граници и съседи: 03592.5.48.

Началната цена за имота по т. 25, от която ще започне наддаването, е в размер на 809,20 лв. (осемстотин и девет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

26.) Гори и храсти в земеделска земя с площ 2999 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м/, VІ (шеста) категория, намираща се в местността Бузовица, съставляваща имот № 03592.2.945 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, девет, четири, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Бузовица, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: 035033, при граници и съседи по скица: имоти 03592.2.950; 03592.2.953; 03592.2.941; 03592.2.939; 03592.2.927.

Началната цена за имота по т. 26, от която ще започне наддаването, е в размер на 887,70 лв. (осемстотин осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:48 часа
Други
5 486.00 кв.м
2 457.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
10 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ДОБРИЛЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:35 часа
Други
61 140.00 кв.м
20 658.22 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
22 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ БИНДЕРОВО ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:47 часа
Други
1 651.00 кв.м
538.73 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
8 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ЛИВАДСКИЯ КОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 16:00
Публикувано на 22 септември 2021 г. в 10:48 часа
Други
409.00 кв.м
45 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:00