ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
228 555.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
33 БРОЯ НИВИ В МЕСТНОСТТА ПОПОВА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 15:00
ОПИСАНИЕ

33 БР. НИВИ В МЕСТНОСТТА ПОПОВА НИВА В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Нива с площ 19041 кв.м. /деветнадесет хиляди нула четиридесет и един кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-334768-30.03.2021 г. с площ 19 040,00 кв.м./деветнадесет хиляди и четиридесет кв.м/, ІХ (девета) категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот №03592.4.678 (нула, три,пет девет две, точка, четири, точка шестстотин седемдесет и осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова Нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 052059, при граници и съседи: №03592.4.679, №03592.4.680, №03592.4.657, №03592.4.674, №03592.3.1082, №03592.4.677.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 9 596,66 лв. (девет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Нива с площ 20195 кв.м. /двадесет хиляди сто деветдесет и пет кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-334054-30.03.2021 г. с площ 20 194,00 кв.м./двадесет хилядисто деветдесет и четири кв.м/, ІХ (девета) категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1106 (нула, три, пет девет две, точка, три, точка, хиляда сто и шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова Нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 052052, при граници и съседи: №03592.3.1082, №03592.3.1108, №03592.3.1107, №03592.3.1105, №03592.3.1070.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 10 178,30 лв. (десет хиляди сто седемдесет и осем лева и тридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

3.) Нива с площ 8072 кв.м. /осем хиляди нула седемдесет и два кв.м /, ІХ (девета) категория , намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1075 (нула, три, пет девет две, точка, три, точка, хиляда седемдесет и пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова Нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 052012, при граници и съседи: №03592.3.1087, №03592.3.1086, №03592.3.1077, №03592.3.1076, №03592.3.1188, №03592.3.1187, №03592.3.1186, №03592.3.1265, №03592.3.1185, №03592.3.1074.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 3, е в размер на 3 874,56 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласночл. 485 от ГПК.

4.) Нива с площ 13996 кв.м. /тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест кв.м/ по акт за собственост, а по скица № 15-334050-30.03.2021 г. с площ 13 995,00 кв.м./тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет кв.м/, ІХ (девета) категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1073 (нула, три, пет девет две, точка, три, точка, хиляда седемдесет и три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова Нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 052010, при граници и съседи: №03592.3.1070, №03592.3.1092, №03592.3.1091, №03592.3.1089, №03592.3.1088, №03592.3.1087, №03592.3.1074, №03592.3.1072.

Началната цена за имота по т. 4, от която ще започне наддаването, е в размер на 5 598,40 лв. (пет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

5.) Нива с площ 53352 кв.м. /петдесет и три хиляди триста петдесет и два кв.м / по акт за собственост, а по скица № 15-334057-30.03.2021 г. с площ 53 349 кв.м./петдесет и три хиляди триста четиридесет и девет кв.м./, IX (девета) категория намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1111 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, едно, едно, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. Директор АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова Нива, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 052071, при граници № 03592.3.788, № 03592.3.1082, № 03592.3.1070.

Началната цена за имота по т. 5, от която ще започне наддаването, е в размер на 21 340,80 лв. (двадесет и една хиляди триста и четиридесет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

6.) Нива с площ 5676 кв.м. /пет хиляди шестстотин седемдесет и шест кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-336095-30.03.2021 г. с площ 5 675,00 кв.м./пет хиляди шестстотин седемдесет и шест кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.665 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, шест, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052020, при граници и съседи: имоти № 03592.4.666, 03592.3.1082, 03592.4.653, 03592.4.710, 03592.4.711, 03592.4.708, 03592.3.1263, 03592.4.709.

Началната цена за имота по т. 6, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 179,58 лв. (две хиляди сто седемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

7.) Нива с площ 8151 кв.м. /осем хиляди сто петдесет и един кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.667 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, шест, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052022, при граници и съседи: имоти № 03592.4.669, 03592.4.670, 03592.3.1082, 03592.4.653, 03592.4.666, 03592.4.668.

Началната цена за имота по т. 7, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 129,98 лв. (три хиляди сто двадесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

8.) Нива с площ 7168 кв.м. /седем хиляди сто шестдесет и осем кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-336111-30.03.2021 г. с площ 7 167,00 кв.м./седем хиляди сто шестдесет и седем кв.м/, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.670 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, седем, нула) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052032, при граници и съседи: имоти № 03592.4.673, 03592.3.1082, 03592.4.671, 03592.4.653, 03592.4.667, 03592.4.669.

Началната цена за имота по т. 8, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 752,51 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и два лева и петдесет и една стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

9.) Нива с площ 2507 кв.м. /две хиляди петстотин и седем кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-336116-30.03.2021 г. с площ 2 506,00 кв.м./две хиляди петстотин и шест кв.м/, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.672 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, седем, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052034, при граници и съседи: имоти № 03592.4.15, 03592.4.653, 03592.4.671, 03592.4.673.

Началната цена за имота по т. 9, от която ще започне наддаването, е в размер на 822,30 лв. (осемстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

10.) Нива с площ 9921 кв.м. /девет хиляди деветстотин двадесет и един кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.674 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, седем, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052055, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1082, 03592.4.677, 03592.4.678, 03592.4.657, 03592.4.15, 03592.4.676, 03592.4.675.

Началната цена за имота по т. 10, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 809,66 лв. (три хиляди осемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

11.) Нива с площ 2044 кв.м. /две хиляди четиридесет и четири кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.676 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, седем, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052057, при граници и съседи: имоти № 03592.4.674, 03592.4.15, 03592.4.675.

Началната цена за имота по т. 11, от която ще започне наддаването, е в размер на 670,43 лв. (шестстотин и седемдесет лева и четиридесет и три стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

12.) Нива с площ 2927 кв.м. /две хиляди деветстотин двадесет и седем кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.677 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, седем, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052058, при граници и съседи: имоти № 03592.4.678, 03592.4.674, 03592.3.1082.

Началната цена за имота по т. 12, от която ще започне наддаването, е в размер на 960,06 лв. (деветстотин и шестдесет лева и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

13.) Нива с площ 2306 кв.м. /две хиляди триста и шест кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.679 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, седем, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052060, при граници и съседи: имоти № 03592.4.678, 03592.3.1082.

Началната цена за имота по т. 13, от която ще започне наддаването, е в размер на 756,37 лв. (седемстотин петдесет и шест лева и тридесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

14.) Нива с площ 5770 кв.м. /пет хиляди седемстотин и седемдесет кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-3361488-30.03.2021 г. с площ 5 769,00 кв.м./пет хиляди седемстотин шестдесет и девет кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.681 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, осем, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052062, при граници и съседи: имоти № 03592.4.682, 03592.4.683, 03592.4.657, 03592.4.680.

Началната цена за имота по т. 14, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 215,68 лв. (две хиляди двеста и петнадесет лева и шестдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

15.) Нива с площ 5669 кв.м. /пет хиляди шестстотин шестдесет и девет кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.684 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, осем, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052065, при граници и съседи: имоти № 03592.4.657, 03592.4.683, 03592.4.685.

Началната цена за имота по т. 15, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 176,90 лв. (две хиляди сто седемдесет и шест лева и деветдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

16.) Ливада с площ 4352 кв.м. /четири хиляди триста петдесет и два кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.686 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, осем, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052067, при граници и съседи: имоти № 03592.4.657, 03592.4.685.

Началната цена за имота по т. 16, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 218,56 лв. (хиляда двеста и осемнадесет лева и петдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

17.) Нива с площ 5584 кв.м. /пет хиляди петстотин осемдесет и четири кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.687 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, осем, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052068, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1390, 03592.4.659, 03592.3.1082.

Началната цена за имота по т. 17, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 144,26 лв. (две хиляди сто четиридесет и четири лева и двадесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

18.) Нива с площ 2158 кв.м. /две хиляди сто петдесет и осем кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.688 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, осем, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052072, при граници и съседи: имот № 03592.4.659.

Началната цена за имота по т. 18, от която ще започне наддаването, е в размер на 707,82 лв. (седемстотин и седем лева и осемдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

19.) Нива с площ 3096 кв.м. /три хиляди деветдесет и шест кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.4.689 (нула, три, пет, девет, две, точка, четири, точка, шест, осем, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052073, при граници и съседи: имот № 03592.4.659.

Началната цена за имота по т. 19, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 139,33 лв. (хиляда сто тридесет и девет лева и тридесет и три стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

20.) Нива с площ 2135 кв.м. /две хиляди сто тридесет и пет кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1064 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, шест, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052001, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1103, 03592.3.1065, 03592.3.1265, 03592.3.1264, 03592.3.1145, 03592.3.787.

Началната цена за имота по т. 20, от която ще започне наддаването, е в размер на 700,28 лв. (седемстотин лева и двадесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

21.) Нива с площ 4295 кв.м. /четири хиляди двеста деветдесет и пет кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-335565-30.03.2021 г. с площ 4 294,00 кв.м./четири хиляди двеста деветдесет и четири кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1078 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, седем, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052015, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1077, 03592.3.1084, 03592.3.1080, 03592.3.1079, 03592.3.1200.

Началната цена за имота по т. 21, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 580,56 лв. (хиляда петстотин и осемдесет лева и петдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

22.) Нива с площ 5704 кв.м. /пет хиляди седемстотин и четири кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1087 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, осем, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052029, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1088, 03592.3.1085, 03592.3.1086, 03592.3.1075, 03592.3.1074, 03592.3.1073.

Началната цена за имота по т. 22, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 190,34 лв. (две хиляди сто и деветдесет лева и тридесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

23.) Нива с площ 2689 кв.м. /две хиляди шестстотин осемдесет и девет кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-335569-30.03.2021 г. с площ 2 688,00 кв.м./две хиляди шестстотин осемдесет и осем кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1089 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, осем, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052031, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1091, 03592.3.1082, 03592.3.1090, 03592.3.1088, 03592.3.1073.

Началната цена за имота по т. 23, от която ще започне наддаването, е в размер на 881,99 лв. (осемстотин осемдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

24.) Нива с площ 2581 кв.м. /две хиляди петстотин осемдесет и един кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1091 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052037, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1105, 03592.3.1090, 03592.3.1089, 03592.3.1073, 03592.3.1092.

Началната цена за имота по т. 24, от която ще започне наддаването, е в размер на 846,57 лв. (осемстотин четиридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

25.) Нива с площ 1634 кв.м. / хиляда шестстотин тридесет и четири кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1092 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052038, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1070, 03592.3.1105, 03592.3.1091, 03592.3.1073.

Началната цена за имота по т. 25, от която ще започне наддаването, е в размер на 535,95 лв. (петстотин тридесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

26.) Нива с площ 3409 кв.м. /три хиляди четиристотин и девет кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1094 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052040, при граници и съседи: имоти № 03592.3.788, 03592.3.1070, 03592.3.1093.

Началната цена за имота по т. 26, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 254,51 лв. (хиляда двеста петдесет и четири лева и петдесет и една стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

27.) Нива с площ 2542 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и два кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-335582-30.03.2021 г. с площ 2 541,00 кв.м./две хиляди петстотин четиридесет и един кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1095 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, пет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052041, при граници и съседи: имот № 03592.3.788.

Началната цена за имота по т. 27, от която ще започне наддаването, е в размер на 833,78 лв. (осемстотин тридесет и три лева и седемдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

28.) Нива с площ 1896 кв.м. /хиляда осемстотин деветдесет и шест кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1096 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052042, при граници и съседи: имот № 03592.3.788.

Началната цена за имота по т. 28, от която ще започне наддаването, е в размер на 621,89 лв. (шестстотин двадесет и един лева и осемдесет и девет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

29.) Нива с площ 1656 кв.м. /хиляда шестстотин петдесет и шест кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1097 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052043, при граници и съседи: имот № 03592.3.788.

Началната цена за имота по т. 29, от която ще започне наддаването, е в размер на 543,17 лв. (петстотин четиридесет и три лева и седемнадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

30.) Нива с площ 2493 кв.м. /две хиляди четиристотин деветдесет и три кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-335590-30.03.2021 г. с площ 2 492,00 кв.м./две хиляди четиристотин деветдесет и два кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1098 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052044, при граници и съседи: имот № 03592.3.788.

Началната цена за имота по т. 30, от която ще започне наддаването, е в размер на 817,70 лв. (осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

31.) Нива с площ 6853 кв.м. /шест хиляди осемстотин петдесет и три кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-335591-30.03.2021 г. с площ 6852,00 кв.м./шест хиляди осемстотин петдесет и два кв.м/, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1099 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, нула, девет, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052045, при граници и съседи: имоти № 03592.3.833, 03592.3.788, 03592.3.1100, 03592.3.1065.

Началната цена за имота по т. 31, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 631,55 лв. (две хиляди шестстотин тридесет и един лева и петдесет и пет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

32.) Нива с площ 2217 кв.м. /две хиляди двеста и седемнадесет кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1107 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, едно, нула, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052053, при граници и съседи: имоти № 03592.3.1106, 03592.3.1108, 03592.3.1082, 03592.3.1105.

Началната цена за имота по т. 32, от която ще започне наддаването, е в размер на 727,18 лв. (седемстотин двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

33.) Нива с площ 6466 кв.м. /шест хиляди четиристотин шестдесет и шест кв.м./, 9 /девета/ категория, намираща се в местността Попова нива, съставляваща имот № 03592.3.1109 (нула, три, пет, девет, две, точка, три, точка, едно, едно, нула, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Попова нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 052069, при граници и съседи: имоти № 03592.3.788, 03592.3.1082, 03592.3.1110.

Началната цена за имота по т. 33, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 482,94 лв. (две хиляди четиристотин осемдесет и два лева и деветдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
6 569.00 кв.м
1 735.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:16 часа
Земеделска земя
13 973.00 кв.м
3 693.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:18 часа
Земеделска земя
5 237.00 кв.м
1 245.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:20 часа
Земеделска земя
3 174.00 кв.м
756.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00