ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
113 260.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
29 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА ПОЛЕТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

29 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА ПОЛЕТО В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Нива с площ 12 278 кв.м. / дванадесет хиляди двеста седемдесет и осем кв.м /, V (пета) категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.526 (нула, три, пет, девет, две, точка две, точка петстотин двадесет и шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 032103, при граници и съседи: № 03592.2.494, № 03592.2.456, № 03592.2.454, № 03592.2.455, № 03592.2.621, № 03592.2.15.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 5 402,32 лв. (пет хиляди четиристотин и два лева и тридесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Нива с площ 20113 кв.м /двадесет хиляди сто и тринадесет кв.м / по акт за собственост, а по скица с площ 20 112,000 кв.м./двадесет хиляди сто и дванадесет лева кв.м/V (пета) категория намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.453 (нула, три, пет девет две, точка, две, точка, четири,пет, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470,местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 032030, при граници: № 03592.2.494, № 3592.2.1036, № 03592.2.11, № 03592.2.454, № 03592.2.456.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 8 849,72 лв. (осем хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

3.) Ливада с площ 6702 кв.м. / шест хиляди седем стотин и два кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.5.82 (нула, три, пет девет две, точка пет, точка, осем, две) по КККР на землището на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031014, при граници: № 03592.5.83, № 03592.2.1025, № 03592.5.46, № 03592.2.540.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 3, е в размер на 2 412,72 лв. (две хиляди четиристотин и дванадесет лева и седемдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласночл. 485 от ГПК.

4.) Нива с площ 5900 кв.м. /пет хиляди и деветстотин кв.м/ по акт за собственост, а по скица № 15-333755-30.03.2021 г. с площ 5 899,000 кв.м./пет хиляди осемстотин деветдесет и девет кв.м/, V (пета) категория намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.538 (нула, три, пет девет, две, точка, две,точка, пет, три, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34 /20.05.2011г. на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031011, при граници: №03592.2.1025, №03592.2.539, №03592.2.537, №03592.2.1019, №03592.2.607, № 03592.2.534.

Началната цена за имота по т. 4, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 454,40 лв. (две хиляди четиристотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

5.) Нива с площ 9027 кв.м. /девет хиляди двадесет и седем кв.м / V (пета) категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.536 (нула, три, пет девет, две, точка, две, точка, пет, три, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031009, при граници: №03592.2.14, №03592.2.1072.

Началната цена за имота по т. 5, от която ще започне наддаването, е в размер на 4 694,04 лв. (четири хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

6.) Нива с площ 5038 кв.м. /пет хиляди тридесет и осем кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.533 (нула, три, пет девет, две, точка, пет, три, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031006, при граници №03592.2.1025, №03592.2.1019, №03592.2.13, № 03592.2.1038.

Началната цена за имота по т. 6, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 216,72 лв. (две хиляди двеста и шестнадесет лева и седемдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

7.) Нива с площ 4435 кв.м. /четири хиляди четиристотин тридесет и пет кв.м / V (пета) категория намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.513 (нула, три, пет девет, две, точка, две, точка пет, едно, три) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34 /20.05.2011 г.на Изп. директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 032090, при граници № 03592.2.1036, № 03592.2.514, № 03592.2.12.

Началната цена за имота по т. 7, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 844,96 лв. (хиляда осемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

8.) Ливада с площ 1844 кв.м. / хиляда и осемстотин четиридесет и четири кв.м /, V (пета) категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.528 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, две, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031001, при граници №03592.2.529, № 03592.2.1036, 03592.2.12

Началната цена за имота по т. 8, от която ще започне наддаването, е в размер на 663,84 лв. (шестстотин шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

9.) Нива с площ 2027 кв.м. / две хиляди двадесет и един кв.м / по акт за собственост, а по скица № 15-336003-30.03.2021 г. с площ 2 026,00 кв.м./две хиляди двадесет и шест кв.м/ V (пета) категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.529 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, две, девет) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на тириторията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031002, при граници №03592.2.530, №03592.2.579, №03592.2.553, №03592.2.1036, №03592.2.528, № 03592.2.12

Началната цена за имота по т. 9, от която ще започне наддаването, е в размер на 891,88 лв. (осемстотин деветдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

10.) Ливада с площ 2051 кв.м. / две хиляди петдесет и един кв.м /, V (пета) категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.531 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, три, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031004, при граници №03592.2.580, № 03592.2.1036, № 03592.2.579.

Началната цена за имота по т. 10, от която ще започне наддаването, е в размер на 738,36 лв. (седемстотин тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

11.) Гори и храсти в земеделска земя с площ 2597 кв.м. / две хиляди петстотин деветдесет и седем кв.м./, V (пета) категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.532 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, три, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 031005, при граници №03592.2.596, № 03592.2.541, № 03592.2.1036.

Началната цена за имота по т. 11, от която ще започне наддаването, е в размер на 623,28 лв. (шестстотин двадесет и три лева и двадесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

12.) Нива с площ 3442 кв.м. / три хиляди четиристотин четиридесет и два кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.431 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, три, едно) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 032008, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.504, 03592.2.10, 03592.2.1013.

Началната цена за имота по т. 12, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 652,16 лв. (хиляда шестстотин петдесет и два лева и шестнадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

13.) Гори и храсти в земеделска земя с площ 6260 кв.м. / шест хиляди двеста и шестдесет кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.432 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, три, две) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, с номер по предходен план 032009, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.499, 03592.2.502, 03592.2.430, 03592.2.500, 03592.2.10.

Началната цена за имота по т. 13, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 702,72 лв. (хиляда седемстотин и два лева и седемдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

14.) Нива с площ 5011 кв.м. / пет хиляди и единадесет кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.437 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, три, седем) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 032014, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.15, 03592.2.496, 03592.2.424.

Началната цена за имота по т. 14, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 485,46 лв. (две хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

15.) Нива с площ 1646 кв.м. / хиляда шестстотин четиридесет и шест кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.464 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, шест, четири) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, с номер по предходен план 032041, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.492, 03592.2.465, 03592.2.493, 03592.2.15, 03592.2.636

Началната цена за имота по т. 15, от която ще започне наддаването, е в размер на 724,24 лв. (седемстотин двадесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

16.) Нива с площ 2061 кв.м. / две хиляди шестдесет и един кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-329315-29.03.2021 г. с площ 2 060,000 кв.м./две хиляди и шестдесет кв.м/ 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.475 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, седем, пет) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 032052, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.491, 03592.2.473, 03592.2.492, 03592.2.474, 03592.2.15.

Началната цена за имота по т. 16, от която ще започне наддаването, е в размер на 906,84 лв. (деветстотин и шест лева и осемдесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

17.) Нива с площ 783 кв.м. / седемстотин осемдесет и три кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-329340-29.03.2021 г. с площ 782,000 кв.м./седемстотин осемдесет и два кв.м/, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.555 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, пет, пет) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 031029, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.569, 03592.2.556, 03592.2.552, 03592.2.553, 03592.2.554.

Началната цена за имота по т. 17, от която ще започне наддаването, е в размер на 344,52 лв. (триста четиридесет и четири лева и петдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

18.) Нива с площ 1628 кв.м. / хиляда шестстотин двадесет и осем кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.561 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, шест, едно) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 031035, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.606, 03592.2.1025, 03592.2.1038, 03592.2.604.

Началната цена за имота по т. 18, от която ще започне наддаването, е в размер на 716,32 лв. (седемстотин и шестнадесет лева и тридесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

19.) Нива с площ 1484 кв.м. / хиляда четиристотин осемдесет и четири кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.578 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, седем, осем) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 031052, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.541, 03592.2.577, 03592.2.576, 03592.2.579.

Началната цена за имота по т. 19, от която ще започне наддаването, е в размер на 652,96 лв. (шестстотин петдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

20.) Нива с площ 1695 кв.м. / хиляда шестстотин деветдесет и пет кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.580 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, осем, нула) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 031054, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.541, 03592.2.531, 03592.2.1036, 03592.2.579.

Началната цена за имота по т. 20, от която ще започне наддаването, е в размер на 745,80 лв. (седемстотин четиридесет и пет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

21.) Нива с площ 418 кв.м. / четиристотин и осемнадесет кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.591 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, девет, едно) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, с номер по предходен план 031065, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.590, 03592.2.1038.

Началната цена за имота по т. 21, от която ще започне наддаването, е в размер на 183,92 лв. (сто осемдесет и три лева и деветдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

22.) Нива с площ 769 кв.м. / седемстотин шестдесет и девет кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот с идентификатор 03592.2.603 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, шест, нула, три) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г., на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 031077, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.2.601, 03592.2.541, 03592.2.600, 03592.2.602.

Началната цена за имота по т. 22, от която ще започне наддаването, е в размер на 338,36 лв. (триста тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

23.) Нива с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.479 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, седем, девет/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032056, при граници и съседи: 03592.2.480, 03592.2.491, 03592.2.478.

Началната цена за имота по т. 23, от която ще започне наддаването, е в размер на 404,80 лв. (четиристотин и четири лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

24.) Нива с площ 2 872 кв.м. /две хиляди осемстотин седемдесет и два кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.502 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, нула, две/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032079, при граници и съседи: 03592.2.504, 03592.2.499, 03592.2.10, 03592.2.432.

Началната цена за имота по т. 24, от която ще започне наддаването, е в размер на 919,04 лв. (деветстотин и деветнадесет лева и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

25.) Нива с площ 3 024 кв.м. /три хиляди двадесет и четири кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.506 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, нула, шест/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032083, при граници и съседи: 03592.2.1013, 03592.2.10, 03592.2.509.

Началната цена за имота по т. 25, от която ще започне наддаването, е в размер на 967,68 лв. (деветстотин шестдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

26.) Нива с площ 1 400 кв.м. /хиляда и четиристотин кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.522 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, две, две/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032099, при граници и съседи: 03592.2.1036, 03592.2.511, 03592.2.512, 03592.2.495.

Началната цена за имота по т. 26, от която ще започне наддаването, е в размер на 392,00 лв. (триста деветдесет и два лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

27.) Нива с площ 1 890 кв.м. /хиляда осемстотин и деветдесет кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.524 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, две, четири/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032101, при граници и съседи: 03592.2.1036, 03592.2.11, 03592.2.451, 03592.2.523.

Началната цена за имота по т. 27, от която ще започне наддаването, е в размер на 529,20 лв. (петстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

28.) Нива с площ 3 939 кв.м. /три хиляди деветстотин тридесет и девет кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.525 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, две, пет/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032102, при граници и съседи: 03592.2.15, 03592.2.455, 03592.2.495.

Началната цена за имота по т. 28, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 102,92 лв. (хиляда сто и два лева и деветдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

29.) Нива с площ 2 001 кв.м. /две хиляди и един кв.м./, V /пета/ категория, намираща се в местността Полето, съставляваща имот № 03592.2.527 /нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, пет, две, седем/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Полето, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 032104, при граници и съседи: 03592.2.496, 03592.2.497, 03592.2.518.

Началната цена за имота по т. 29, от която ще започне наддаването, е в размер на 560,28 лв. (петстотин и шестдесет лева и двадесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:48 часа
Други
5 486.00 кв.м
2 457.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
10 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ДОБРИЛЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:35 часа
Други
61 140.00 кв.м
20 658.22 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
22 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ БИНДЕРОВО ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:47 часа
Други
1 651.00 кв.м
538.73 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
8 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ЛИВАДСКИЯ КОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 16:00
Публикувано на 22 септември 2021 г. в 10:48 часа
Други
409.00 кв.м
45 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:00