ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
24.00 кв.м
Населено място
с. Козарско
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 ид. част (една шеста идеална часта) от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - ГАРАЖ с площ от 24 кв. м. (двадесет и четири квадратни метра), находяща се в УПИ XII-71 (дванадесети-римско, седемдесет и едно) в кв. 11 (единадесети), който съгласно удостоверение, изх. № 55/03.02.2021 г., издадено от Кметство с. Козарско, е идентичен с ПАРЦЕЛ VI-177 (шести-римско, сто седемдесет и седем) в кв. 15 (петнадесети) по плана на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик с площ: 800 кв. м. (осемстотин квадратни метра), при съседи: Илия В. Симеонов, Илия Н. Шопов, ТКЗС и улица.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 183,28 лв. (сто осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки), съгласно чл. 484, чл. 485 от ГПК и чл. 485, ал. 5 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 8 септември 2021 г. в 08:55 часа
Гараж
15.00 кв.м
4 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. „Атанас Горов“ № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 12:44 часа
Гараж
18.00 кв.м
1 048.68 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 15:00
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 11:33 часа
Гараж
86.00 кв.м
16 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
местност: „КОПРИВЕЦ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 14:30