ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 502.00 кв.м
Населено място
с. Козарско
Адрес
местност: „РАЗКОПАНАТА МОГИЛА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2.) 1/9 ид. част (една девета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37705.50.44 (три, седем, седем, нула, пет, точка, пет, нула, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-322/16.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност: „РАЗКОПАНАТА МОГИЛА“, с площ: 1 502 кв. м. (хиляда петстотин и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4 (четвърта), с номер по предходен план: 050044, при съседи: 37705.50.84, 37705.50.45, 37705.50.236, 37705.50.43.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 88,89 лв. (осемдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
6 569.00 кв.м
1 735.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:16 часа
Земеделска земя
13 973.00 кв.м
3 693.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:18 часа
Земеделска земя
5 237.00 кв.м
1 245.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:20 часа
Земеделска земя
3 174.00 кв.м
756.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00