ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
102.15 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
Приморски
Адрес
ул. Стоян Бацов 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, община Варна, район Приморски, улица "Стоян Бацов" №8 (осем), представляващ сграда с идентификатор 10135.2575.1056.4 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест точка четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед №РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: 18-8863/11.06.2014 г. на Началник на СГКК-Варна, със застроена площ 45,00 (четиридесет и пет) кв.м. по скица, а по удостоверение за търпимост със застроена площ 45,30 (четиридесет и пет цяло и тридесет стотни) кв.м. - първи етаж и застроена площ сутерен - 57,15 (петдесет и седем цяло и петнадесет стотни) кв.м., с предназначение - промишлена сграда, брой етажи: 1 (един), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, община Варна, район Приморски, улица "Стоян Бацов" №8 (осем), представляващ сграда с идентификатор 10135.2575.1056.3 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест точка три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед №РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД 14-03830/28.03.2013 г. на Началник на СГКК-Варна, със застроена площ 23,00 (двадесет и три) кв.м., с предназначение - промишлена сграда, брой етажи: 1 (един), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Петя Любомирова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
883
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ № 1, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 949272
Мобилен телефон
0882441553
Публикувано на 8 септември 2021 г. в 14:36 часа
Производствен имот
2 303.00 кв.м
313 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
Южна промишлена зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:15
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 17:13 часа
Производствен имот
236 948.00 кв.м
2 401 128.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 13:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:59 часа
Производствен имот
16 000.00 кв.м
1 325 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Звездица
Адрес
Южна промишлена зона, южен бряг на езерото
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:50 часа
Производствен имот
354.00 кв.м
404 976.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казашко
Адрес
обл. Варна, общ. Варна, с. Казашко, ул. "Ясен" № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 15:00