ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
551.00 кв.м
Населено място
с. Сопот
Адрес
местност "Рунювско"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68076.42.32 /шестдесет и осем хиляди и седемдесет и шест, точка, четиридесет и две, точка, тридесет и две/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на с. Сопот, одобрен със Заповед РД-18-46/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-11-992/27.06.2013 г. на Началника на СГКК – Ловеч, стар номер: 042032, адрес на поземления имот: с. Сопот, местност „Рунювско“, Общ. Угърчин, Обл. Ловеч, площ: 551 кв. м. /петстотин петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ВЕДНО СЪС СГРАДА с идентификатор 68076.42.32.1 /шестдесет и осем хиляди и седемдесет и шест, точка, четиридесет и две, точка, тридесет и две, точка, едно/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на с. Сопот, одобрен със Заповед РД-18-46/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-11-992/27.06.2013 г. на Началника на СГКК – Ловеч, разположена в поземлен имот с идентификатор 68076.42.32, с  предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, застроена площ на сградата: 51 кв. м., брой етажи: 1 /един/,  при съседи на поземления имот: 68076.42.17, 68076.41.43, 68076.41.42, 68076.42.16.

 

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 770/15 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт