ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
112.00 кв.м
Населено място
гр. Горна Оряховица
Адрес
ул. Марин Дринов № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.515.5627.1.2, съгласно схема № 15-126584-09.02.2021 г. на СГКК – гр. Велико Търново по КККР, одобрени със Заповед РД-18-1539/31.08.2018 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул.“Марин Дринов“ № 4, ет. 2, тип – жилищна сграда - еднофамилна, с презназначение на самостоятелния обект – апартамент на 1 ниво, няма данни за площ, на 2 етаж на жилищната сграда с идентификатор 16359.515.5627, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 16359.515.5627.1.1, над обекта: 16359.515.5627.1.3, а по документ за собственостНЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Горна Оряховица, улица „Марин Дринов“ № 4, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII – 5626 /седем римско за пет хиляди и шестстотин двадесет и шест/ в квартал 39 /тридесет и девет/ по подробния устройствен план на район „Север“ на град Горна Оряховица, целият с площ от 518 /петстотин и осемнадесет/ квадратни метра, и реално АПАРТАМЕНТ на първи етаж от построената в този имот двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: три спални, хол, столова, черна кухня, баня, тоалетна и коридор, със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ квадратни метра, като от незастроената част от имота ще ползва югоизточния край с дължина 13 /тринадесет/ метра и ширина 7.40 /седем цяло и четиридесет стотни/ метра, общо 96.20 /деветдесет и шест цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, с граници: тротоар до къщата и парцел III – 457, при граници на целия имот: от две страни улици, поземлен имот VIII – 5628 и поземлен имот VI – 5626. В югоизтоната част от поземления имот е построен гараж с работилница, който е нанесен в КК и КР на гр. Горна Оряховица като сграда с идентификатор 16359.515.5627.2, с функционално предназначение: постройка на допълващото застрояване, брой етажи: 1, застроена площ 38 кв.м.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 16:18 часа
Тристаен апартамент
66.55 кв.м
100 140.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул. ,,Стоян Коледаров" № 4, блок 1, етаж 2, ап. 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 10.11.2021 до 10.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.12.2021 09:15
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 16:35 часа
Тристаен апартамент
92.30 кв.м
64 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул. ,,Стоян Коледаров" № 44, вх. ,,А", ет. 2, ап. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 10.11.2021 до 10.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.12.2021 09:00