ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
111.00 кв.м
Населено място
гр. Горна Оряховица
Адрес
ул. Марин Дринов № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.515.5627.1.3, съгласно схема № 15-126613-09.02.2021 г. на СГКК – гр. Велико Търново по КККР, одобрени със Заповед РД-18-1539/31.08.2018 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул.“Марин Дринов“ № 4, ет. 3, тип – жилищна сграда - еднофамилна, с презназначение на самостоятелния обект – апартамент на 1 ниво, няма данни за площ, на 3 етаж на жилищната сграда с идентификатор 16359.515.5627.1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 16359.515.5627.1.2, над обекта: няма, а по документ за собственост НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Горна Оряховица, улица „Марин Дринов“ № 4, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII – 5626 /седем римско за пет хиляди и шестстотин двадесет и шест/ в квартал 39 /тридесет и девет/ по подробния устройствен план на район „Север“ на град Горна Оряховица, целият с площ от 518 /петстотин и осемнадесет/ квадратни метра, и РЕАЛНО ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в този имот двуетажна жилищна сграда със сутерен и таван, състоящ се от: три спални, хол, столова, черна кухня, баня, тоалетна, коридор и тераса, със застроена площ от 111 /сто и единадесет/ квадратни метра, като от незастроената част от имота ще ползва североизточния край с дължина 13 /тринадесет метра/ и ширина 7.40 /седем цяло и четиридесет стотни/ метра, общо 96.20 /деветдесет и шест цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, с граници: север – парцел V – 455, изток – парцел на ЖСК, юг – тротоар и запад – тротоар до къщата, при граници на целия имот: от две страни улици, поземлен имот VIII – 5628 и поземлен имот VI – 5626. В североизточната част от поземления имот е изграден монолитен басейн от 30 куб.метра.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 19 ноември 2021 г. в 14:46 часа
Етаж от къща
119.00 кв.м
23 616.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елена
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 20.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 09:00