ПЛОЩ
1 999.00 кв.м
Населено място
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 14653.210.157 (едно, четири, шест, пет, три, точка, две, едно, нула, точка, едно, пет, седем), находящ се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна по кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-219/29.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземлени имот: местност ТЕПЕТО, площ 1999 кв.м. (хиляда деветстотин и деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), ведно със сградите в имота с идентификатор 14653.210.157.1  (едно, четири, шест, пет, три, точка, две, едно, нула, точка, едно, пет, седем, точка, едно) със застроена площ 54 кв.м. (петдесет и четири кв.м.), брой надземни етажи: 1 (едно), брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и идентификатор 14653.210.157.2 (едно, четири, шест, пет, три, точка, две, едно, нула, точка, едно, пет, седем, точка, едно, точка, две) със застроена площ: 20 кв.м. (двадесет кв.м.), брой надземни етажи: 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда,  при съседи: 14653.210.161, 14653.210.158, 14653.210.156, 14653.210.78, 14653.210.162, а съгласно акт за собственост земя (нива) с площ от 2000 кв.м. (две хиляди кв.м.), находяща се в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, представляващ масив No 001 (нула, нула, едно), парцел No 157 (сто петдесет и седем) по картата на землището при съседи: имоти No No 001161, 001162, 001156, 001158, с построената в имота жилищна сграда с гараж

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 4 ноември 2021 г. в 10:43 часа
Парцел с къща
178.00 кв.м
16 379.99 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
с.о. "ДОБРЕВА ЧЕШМА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 10:25
Публикувано на 4 ноември 2021 г. в 15:15 часа
Парцел с къща
184.00 кв.м
51 636.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, ул. Витко Христов № 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 13:00
Публикувано на 18 ноември 2021 г. в 15:25 часа
Парцел с къща
700.00 кв.м
87 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Игнатиево
Адрес
УЛ. ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 09:30
Публикувано на 25 ноември 2021 г. в 11:59 часа
Парцел с къща
614.00 кв.м
276 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 10:15