ПЛОЩ
3 321.00 кв.м
Населено място
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 21912.110.7 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, едно, нула, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, одобрени със Заповед РД-18-1530/24.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност "Ачмите", с площ от 4361 /четири хиляди триста шестдесет и един/кв.м. по акт за собственост, а по скица с площ от 3321 /три хиляди триста двадесет и един/кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята: 5 /пета/; съседи: 21912.110.146, 21912.110.8, 21912.110.9, 21912.110.10, 21912.110.142, 21912.110.146.

Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:40 часа
Земеделски имот
3 000.00 кв.м
34 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 13:49 часа
Земеделски имот
5 401.00 кв.м
17 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:20
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 15:21 часа
Земеделски имот
6 999.00 кв.м
18 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:30
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 08:57 часа
Земеделски имот
16 066.00 кв.м
110 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:40