ПЛОЩ
2 700.00 кв.м
Населено място
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 21912.129.19 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, две, девет, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, одобрени със Заповед РД-18-1530/24.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност "Казда", с площ от 2701 /две хиляди седемстотин и един/кв.м. по акт за собственост, а по скица с площ от 2700 /две хиляди и седемстотин/кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята: 5 /пета/; съседи: 21912.129.20, 21912.129.21, 21912.129.630, 21912.129.18, 21912.128.163

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 11:51 часа
Земеделска земя
25 252.00 кв.м
67 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Звездица
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:50
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 13:09 часа
Земеделска земя
1 939.00 кв.м
892.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:20
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 14:12 часа
Земеделска земя
2 701.00 кв.м
1 728.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:40
Публикувано на 29 октомври 2021 г. в 14:12 часа
Земеделска земя
9 800.00 кв.м
72 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворско
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:40