ПЛОЩ
2 701.00 кв.м
Населено място
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:40
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 21912.241.2 /две, едно, девет, едно, две, точка, две, четири, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, одобрени със Заповед РД-18-1530/24.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност "Старите лозя", с площ от 2701 /две хиляди седемстотин и един/кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: изоставена орна земя; категория на земята: 7 /седма/; съседи: 21912.241.1, 21912.41.748, 21912.241.3, 21912.41.12, 21912.41.9, 21912.41.11

Публикувано на 15 септември 2021 г. в 11:51 часа
Земеделска земя
25 252.00 кв.м
67 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Звездица
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:50
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 13:09 часа
Земеделска земя
1 939.00 кв.м
892.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:20
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 13:36 часа
Земеделска земя
2 700.00 кв.м
1 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:30
Публикувано на 29 октомври 2021 г. в 14:12 часа
Земеделска земя
9 800.00 кв.м
72 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворско
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:40