ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
88.00 кв.м
Населено място
гр. Девин
Адрес
УЛ. "БАЛКАНСКА" №5
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 30.10.2021 до 30.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 88 кв.м (осемдесет и осем квадратни метра), с адрес гр. Девин, ул. Балканска № 5, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.112, с площ 723 кв.м. (седемстотин двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на имота: 20465.502.113, 20465.502.5019, 20465.121.348, 20465.502.1111, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 09:19 часа
Къща
79.00 кв.м
85 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 14.11.2021 до 14.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2021 09:30