ПЛОЩ
1 300.00 кв.м
Населено място
с. Малко Асеново
Адрес
местността АРПА ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 30.10.2021 до 30.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2021 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46543.10.10 /четиридесет и шест хиляди петстотин четиридесет и три. десет. десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-487/11.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Малко Асеново, общ. Димитровград, обл. Хасково, местността АРПА ДЕРЕ, с площ от 1300 кв. м. /хиляда и триста квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайни ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, с номер по предходен план: 010010, при съседи: 46543.10.13, 46543.10.11, 46543.10.9 и 46543.10.31.

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 11:37 часа
Земеделска земя
7 999.00 кв.м
7 836.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сталево
Адрес
М. МЕШЕТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 11:40 часа
Земеделска земя
11 999.00 кв.м
12 244.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сталево
Адрес
М. ПОД КОРИЯТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 11:42 часа
Земеделска земя
10 411.00 кв.м
8 924.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сталево
Адрес
М. ДРЕБАКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:10
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 11:44 часа
Земеделска земя
6 000.00 кв.м
5 632.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сталево
Адрес
М. АЛАТЛА ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:15