ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
5
ПЛОЩ
59.53 кв.м
Населено място
гр. Димитровград
Адрес
гр. Димитровград, ул. Христо Г. Данов № 2, вх. Г, ет. 5, ап. 14.
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 30.10.2021 до 30.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1016.59.3.50 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и шестнадесет. петдесет и девет. три. петдесет/ по кадастралната карта и и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-38/05.07.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Христо Г. Данов № 2 /две/, вх. Г, ет. 5 /пет/, ап. 14 /четиринадесет/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1016.59 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и шестнадесет. петдесет и девет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по акт за собственост: 59.53 кв. м. /петдесет и девет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение № 14 /четиринадесет/ с площ от 3.38 кв. м. /три цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, ведно с 1.07 % /едно цяло и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 21052.1016.59.3.51, 21052.1016.59.3.49, под обекта: 21052.1016.59.3.38, над обекта: 21052.1016.59.3.62, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 494, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 485, ал.4 от ГПК в размер на 26 136.00 лв. (двадесет и шест хиляди сто тридесет и шест лева).

Върху имота има вписани следните тежести:

Възбрана в полза на взискателя ИНВЕСТБАНК АД, вписана под № 123, том 1, дв. вх. рег. № 1682/31.05.2018 г.;

Запазено право на ползване на една стая в полза на АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ АНГЕЛОВ.

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 11:34 часа
Двустаен апартамент
74.36 кв.м
33 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Димитровград
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:00