ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
ПЛОЩ
18.83 кв.м
Населено място
гр. Кубрат
Адрес
1/2 ид.ч. от ГАРАЖ на ул.Витоша № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 40422.505.2080.1.64 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, две хиляди и осемдесет, точка, едно, точка, шестдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кубрат, общ.Кубрат, обл.Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на обекта: ГАРАЖ В СГРАДА, със застроена площ от 18.83 кв.м. /осемнадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с адрес на имота: гр.Кубрат, п.к.7300, община Кубрат, област Разград, улица Витоша № 41 /четиридесет и едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 40422.505.2080 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, две хиляди и осемдесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 40422.505.2080.1.63 и 40422.505.2080.1.65; под обекта: няма, над обекта: 40422.505.2080.1.32.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт