ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
4 800.00 кв.м
Населено място
с. Мортагоново
Адрес
Стопански двор, с.Мортагоново
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4800 кв.м. /четири хиляди и осемстотин квадратни метра/, който по одобрения със Заповед № 1117/2017г. план на с. Мортагоново, община Разград, област Разград, съставлява имот 1000 /хиляда/, за който е отреден УПИ XVII /седемнадесет римско/ в квартал 75 /седемдесет и пет/, с административен адрес на имота: село Мортагоново ул Първи май № 1 /едно/, при граници на поземления имот: улица, улица, УПИ XVI, XVIII и XIX-992, заедно с построената в него СГРАДА ЗА ТЕЛЧАРНИК със застроена площ 686.50 кв.м. /шестстотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и застроен обем 3589.80 куб. м. /три хиляди петстотин осемдесет и девет цяло и осемдесет стотни кубични метра/, представляваща едноетажна масивна сграда с носеща стоманобетонна конструкция от греди, колони и стоманобетонови ферми, ведно със всички подобрения и приращения в имота съгласно чл. 92 от Закона за собствеността.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 16:29 часа
Производствен имот
248.00 кв.м
72 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Острово
Адрес
ОСТРОВО, ул.Лудогорие № 49
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 13:30
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:41 часа
Производствен имот
35 046.00 кв.м
369 145.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пороище
Адрес
село Пороищеместността Боаза
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 09:00
Публикувано на 17 ноември 2021 г. в 13:18 часа
Производствен имот
600.00 кв.м
175 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
гр.Разград, ул. Троян № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.11.2021 до 29.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.12.2021 13:30