ПЛОЩ
4 109.00 кв.м
Населено място
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ДУНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57282.7.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1193/ 01.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4109 кв. м. (четири хиляди сто и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, ЕКАТТЕ 57282, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: ДУНЯ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 57282.7.105, 57282.7.107, 57282.7.108, 57282.7.109, 57282.7.110, 57282.7.111, 57282.7.97, 57282.7.98, 57282.7.99, 57282.7.100 и 57282.7.101, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57282.7.106, съгласно акт за собственост, представлява ЛИВАДА от 4.109 дка (четири декара и сто и девет кв.м.), десета категория, местност „ДУНЯ“, имот № 007106 по картата на землището на с. Полковник Серафимово, ЕКАТТЕ 57282, общ. Смолян, при граници (съседи): №007101 – ливада на наследниците на Иван Аврамов, Райшинов; №007100 – ливада на наследниците на Петър Андреев Бозуков; №007099 – ливада на наследниците на Васил Николов Бозуков; №007098 – ливада на наследниците на Садък Сюлев Делибрахамов; №007097 – ливада на наследниците на Никола Гогов Чилингиров; №007111 – нива на Стою Христев Муделов; №007110 – ливада на наследниците на Тодор Кузманов Куртев; №007109 – нива на наследниците на Начо Руса Петровски; №007108 – нива на наследниците на Костадин Петров Калоферов; №007107 – нива на наследниците на Благой Згуров Бълев; №007105 – ливада на наследниците на Стайко Тодоров Хубчев.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:26 часа
Земеделска земя
1 954.00 кв.м
495.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ДУНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:29 часа
Земеделска земя
1 315.00 кв.м
315.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "МОЧУРА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:32 часа
Земеделска земя
686.00 кв.м
173.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ДУНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:37 часа
Земеделска земя
819.00 кв.м
164.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ЯНЬОВСКО БЛАТО"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30