ПЛОЩ
709.00 кв.м
Населено място
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ЯНЬОВСКО БЛАТО"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 (една четвърта) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57282.5.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1193/ 01.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 709 кв. м. (седемстотин и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, ЕКАТТЕ 57282, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: ЯНЬОВСКО БЛАТО, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 57282.5.464, 57282.5.47, 57282.5.586 и 57282.5.45, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57282.5.46, съгласно акт за собственост, представлява ЛИВАДА от 0.709 дка (нула декара седемстотин и девет кв.м.), десета категория, местност „ЯНЬОВСКО БЛАТО“, имот №005046 по картата на землището на с. Полковник Серафимово, ЕКНМ 57282, общ. Смолян, при граници (съседи): №005045 – ливада на ползвател – Община, №012004 – гор.стоп.тер. на Горско стопанство, №005047 – ливада на ползвател - Община, №005464 – полски път на ползвател - Община.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:19 часа
Земеделска земя
4 109.00 кв.м
1 040.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ДУНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:26 часа
Земеделска земя
1 954.00 кв.м
495.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ДУНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:29 часа
Земеделска земя
1 315.00 кв.м
315.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "МОЧУРА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:32 часа
Земеделска земя
686.00 кв.м
173.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Серафимово
Адрес
местност "ДУНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:30