ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
ПЛОЩ
1 663.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ул. Иван Ведър № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.227 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, двеста двадесет и седем), съгласно Скица на поземлен имот №4582/31.05.2010 г., актуализирана на 25.06.2013 г., в rpад Pуce, община Pуce, област Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-91/15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Pуce, община Pуce, област Русе, улица „Иван Ведър” №5 /номер пет/, с площ 1663 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, Стар идентификатор: 573 /петстотин седемдесет и три/, квартал ИПЗ, парцел I–573 /едно римско, тире, петстотин седемдесет и три/, при съседи: 63427.8.933 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, деветстотин тридесет и три/, 63427.8.937 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, деветстотин тридесет и седем/, ЗАЕДНО с находящата се в имота СГРАДА с идентификатор 63427.8.227.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, двеста двадесет и седем, точка, едно), с площ: 66.00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с Предназначение: Сграда за търговия, а съгласно нотариален акт за собственост представляващи: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ I-573 (първи, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер петстотин седемдесет и трети), намиращ се в град Pуce, улица "Иван Ведър" №5, квартал Източна промишлена зона по плана на града с площ 1500 кв.м. /хиляда и петстотин квадратни метра/ при граници: изток - УПИ VI-572, запад - УПИ I-43, север УПИ Х-42, юг – път, ЗАЕДНО с построената в парцела БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ - 21.00 кв.м /двадесет и един квадратни метра/, ЗАЕДНО с всички останали подобрения в имота, включително 7 /седем/ бензиноколонки, от които към момента на описа 2 /две/ работещи, 4 /три/ неработещи и една липсваща, метален навес с площ 375 кв.м. /триста седемдесет и пет квадратни метра/, 5 /пет/ баки по 51 /петдесет и един/ кубика, 1 /един/ брой светещо табло, находящо се на улица “Иван Ведър” /пред Пежо център/, противопожарно табло, осветление с осветителни тела, ел. табло на сградата, противопожарна система, 5 /пет/ броя огнепредпазители, ЗАЕДНО с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения и трайни насаждения в имота

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747