ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 000.00 кв.м
Населено място
с. Градище
Адрес
ул. „Витоша“ № 24
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 10:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400401

Протокол №: 180 / 04.10.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.11.2021 г. до 16.12.2021г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Левски - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на ЗЕФИР ЛАЙФСТАЙЛС ЕООД по и.д. № 20209060400401, за удоволетворяване на вземането на ОБЩИНА ЛЕВСКИ, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 530 (Петстотин и тридесети) в квартал 92 (Деветдесет и втори) по подробният устройствен план на село ГРАДИЩЕ, община Левски, с административен адрес на ул. „Витоша“ № 24, целият с площ 1000 (Хиляда) квадратни метра, за който по подробният устройствен план на селото е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – 530 (Трети за петстотин и тридесети) в квартал 92 (Деветдесет и втори), целият с площ 1330 (Хиляда триста и тридесет) квадратни метра, при граници: от две страни улици, УПИ № IV – 529 на Олга Николова Димитрова и УПИ № II – 531 на Павел Иванов Пенев, заедно с построените в имота КЪЩА, стопански постройки, подобрения и трайни насаждения.

при НАЧАЛНА ЦЕНА - 8 160.00 лв. / осем хиляди сто и шестдесет лева/

Тежести: възбрана с дв.вх.рег. № 383/ 23.02.2021 г., вх. Рег. № 383/ 23.02.2021 г., акт том 1, акт номер 33 в полза на Община Левски.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400401 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Левски, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 17.12.2021 г. в 10:45 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Левски в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 13 октомври 2021 г. в 13:02 часа
Парцел с къща
1 170.00 кв.м
18 792.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обнова
Адрес
с. Обнова, община Левски, на ул. Преслав №7
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00
Публикувано на 13 октомври 2021 г. в 16:13 часа
Парцел с къща
1 430.00 кв.м
8 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
Адрес
с. Градище, община Левски, на ул. „Етър“ № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:15
Публикувано на 13 октомври 2021 г. в 16:44 часа
Парцел с къща
1 520.00 кв.м
9 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:00
Публикувано на 16 ноември 2021 г. в 13:46 часа
Парцел с къща
468.00 кв.м
64 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
гр.Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен с адрес: ул.“Д-р Г. М. Димитров“ № 36-а /тридесет и шест-а/- бивша ул.“Никола Гигенски“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00