ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
70.00 кв.м
Населено място
с. Стойките
Адрес
общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 69345.6.72.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 29.10.2008 г., със застроена площ от 70 кв.м (седемдесет квадратни метра), с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, с административен адрес: с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.6.72, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ от 2022 кв.м. (две хиляди двадесет и два квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 69345.6.127, 69345.6.141, 69345.6.73, 69345.6.69 и 69345.8.110, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху имота.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт