ПЛОЩ
5 848.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Индж.блато”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1063/5848 кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Индж.блато”, целият с площ от 5848, а именно: 

  1063/5848 кв.м. /хиляда шестдесет и три квадратни метъра от пет хиляди осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.51.72 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и две/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Индж.блато/Блато”, целият с площ от 5848 кв.м. /пет хиляди осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, съседи: 51500.51.71, 51500.51.73, 51500.51.74, 51500.51.16, който съгласно легитимиращия собствеността договор за доброволна делба № 183, том III, вх.рег.№ 7150/03.11.2005 г. на Агенция по вписванията-Несебър е идентичен с 1063/5849 кв.м. /хиляда шестдесет и три квадратни метъра от пет хиляди осемстотин четиридесет и девет квадратни метра/ идеални части от НИВА, цялата с площ от 5849 кв.м. /пет хиляди осемстотин четиридесет и девет квадратни метра/, четвърта категория, находяща се в местността „Индж.блато/Блатото”, в землището на гр.Несебър, обл.Бургас, представляващ имот № 051072 /нула, петдесет и една хидяли седемдесет и две/, при граници: имот № 051073 - нива на Катина Костова Николова и др., имот № 000048 - полски път на Община Несебър, имот № 051016 - нива на наследници на Марко Димитров Калчунов, имот № 051071 - нива на Константин Христов Койчев, който е образуван от имот № 051018.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 11:36 часа
Земеделска земя
2 499.44 кв.м
2 222.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Братово
Адрес
местност Алтън Тарла
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 11:40 часа
Земеделска земя
2 777.78 кв.м
2 444.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Братово
Адрес
мистнжст Казак юрту
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 11:45 часа
Земеделска земя
647.36 кв.м
569.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Братово
Адрес
местност Дядо Колев баир
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 11:54 часа
Земеделска земя
2 143.00 кв.м
45 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
местност Оникилика
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00