ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
152.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, ”Рамина палас”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от сграда с идентификатор № 51500.505.13.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, тринадесет, точка, едно/, „РАМИНА ПАЛАС”, идентична с „Жилищна сграда за сезонно ползване със ЗОХ” - ваканционно селище „Съни Бей Естейт”, намираща се в дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор № 51500.505.13 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, който имот се намира в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, ”Делфин” № 1 /едно/, с площ от 1869 кв.м. /хиляда осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, със стар идентификатор № 88013, при съседи: 51500.505.21, 51500.505.381, 51500.88.24, 51500.31.13, 51500.505.1000, 51500.505.291, а именно:

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.505.13.1.3 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, тринадесет, точка, едно, точка, три/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Несебър, п.к.8230, ”Рамина палас”, ет.0 /нула/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.505.13 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, тринадесет/, предназначение на самостоятелният обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 152.00 кв.м. /сто петдесет и два квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.505.13.1.2, 51500.505.13.1.1; под обекта: няма; над обекта: 51500.505.13.1.13, 51500.505.13.1.15, 51500.505.13.1.14, който съгласно учредена договорна ипотека № 86, том 1, дело № 877, вх.рег.№ 1270/20.03.2009 г. на АВ-Несебър е идентичен с ФИТНЕС ЗАЛА с предназначение за спортна и развлекателна дейност, разположена в сутерена на кота -3.00=+2.85 м., със застроена площ от 129.76 кв.м. /сто двадесет и девет цяло седемдесет и шест стотни квадратни метра/, ведно с 3.337% /три цяло триста тридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и също такъв процент идеални части от правото на строеж на описаното дворно място и равняващи се на 21.89 кв.м. /двадесет и едно цяло осемдесет и девет стотни квадратни метра/ или с обща площ от 151.65 кв.м. /сто петдесет и едно цяло шестдесет и пет стотни квадратни метра/

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 13:28 часа
Други
5 101.00 кв.м
20 772.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Айтос
Адрес
гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, „Бивш стопански двор”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 14:30
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 10:54 часа
Други
626.00 кв.м
293 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илко Пенчев Бакалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 09:26 часа
Други
122.00 кв.м
47 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
к.к Сл. бряг, к/с Поло ризорт
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 17:13 часа
Други
145.00 кв.м
53 352.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с.Кошарица, "Бей Вю Вилас"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:45