ПЛОЩ
1 055.00 кв.м
Населено място
гр. Полски Тръмбеш
Адрес
ул. Тракия № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57354.300.306, съгласно Скица №15-464606-28.05.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 32/08.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Полски Тръмбеш, ул.“Тракия“№25, с площ от 1 055,00 кв.м. /хиляда и петдесет и пет кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м./, номер по предходен план: 568, квартал: 0, при съседи 57354.300.1626, 57354.300.2103, 57354.300.310, 57354.300.2102 и 57354.300.2514, а съгласно Документ за собственост, представлява НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Полски Тръмбеш, а именно: ДВОРНО МЯСТО от 1080 кв.м./хиляда и осемдест кв.метра/, представляващо парцел XVI-306 в кв.28/двадесет и осем/ по новия регулационен план на гр.Полски Тръмбеш, при граници: улица, Димитър Христов Димитров и Христо Божанов, а по стария регулационен план на гр.Полски Тръмбеш е дворно място от 1240 кв.м., представляващо парцел XI-331 в кв.76/седемдесет и шести/ при стари граници: улица, Христо Божанов, парцели X и XII-331.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 14:23 часа
Парцел
395.00 кв.м
6 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 11:14 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
4 845.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ореш
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 17:07 часа
Парцел
250.00 кв.м
600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 09:00
Публикувано на 1 октомври 2021 г. в 12:48 часа
Парцел
1 040.00 кв.м
1 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горна Липница
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 08:30