ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
2 240.00 кв.м
Населено място
с. Стежерово
Район
село Стежерово, Община Левски
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 10:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400459

Протокол №: 173 / 04.10.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.10.2021 г. до 26.11.2021 г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Левски в Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на КУИЛТИ ЛИМИТИД ЕООД по и.д. № 20209060400459, за удоволетворяване на вземането на ОБЩИНА ЛЕВСКИ, а именно:

недвижим имот, находящ се в село Стежерово, Община Левски, а именно: Урегулиран поземлен имот V-245 (римско пет за имот двеста четиридесет и пет) в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на селото, целият с площ от 2 240 ( две хиляди двеста и четиридесет) квадратни метра, при граници: на север- улица, на юг- УПИ VI-240, в кв.21 на Илия Цвятков Вачевски, на изток УПИ VII-238, кв.21 на Монка и Веселин Димитрови, на запад: УПИ IV-244, кв.21 на наследниците на Илия Дамянов, заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 40 (четиридесет) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ с площ 7.50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м. , СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ 56 (петдесет и шест) кв.м. и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИс площ 30 (тридесет) кв.м.

при НАЧАЛНА ЦЕНА - 19 840.00 лв. /деветнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева/

Тежести: възбрана с дв.вх. рег. №313/ 12.02.2021 г., вх.рег. № 310/ 12.02.2021 г., акт том 1, акт номер 26 в полза на Община Левски.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400459 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Левски, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 29.11.2021 г. в 10:15 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Левски в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 22 юли 2021 г. в 16:44 часа
Парцел с къща
760.00 кв.м
86 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кнежа
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00
Публикувано на 17 август 2021 г. в 10:13 часа
Парцел с къща
1 168.00 кв.м
25 437.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белене
Адрес
ул. " Персин" № 4, гр. Белене, община Белене, област Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 31 август 2021 г. в 10:03 часа
Парцел с къща
645.00 кв.м
19 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сухаче
Адрес
с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:00
Публикувано на 31 август 2021 г. в 10:15 часа
Парцел с къща
905.00 кв.м
22 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козар Белене
Адрес
с. Козар Белене, общ. Левски, на ул. Петър Берон № 30
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30