ПЛОЩ
1 520.00 кв.м
Населено място
с. Градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400414

Протокол №: 181 / 04.10.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.11.2021 г. до 16.12.2021 г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Левски - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на ТЕЙЛЪР БИЛТ ЕООД по и.д. № 20209060400414, за удоволетворяване на вземането на ОБЩИНА ЛЕВСКИ, а именно:

ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1520 (хиляда петстотин и двадесет) кв.м., съставляващо поземлен имот №112 / сто и дванадесет / в кв. 43 / четиридесет и три /, за което е отредено УПИ II – 112 (две – сто и дванадесет) в кв. 43 (четиридесет и три), съгласно дворищно-регулационния план на с. Градище, одобрен със Заповед № 77 от 1968 г. (седемдесет и седем от хиляда деветстотин шестдесет и осма година), ведно с построените в дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници и съседи: поземлен имот №111 на Тодор Иванов Стойков; поземлен имот №114 на Йордан Атанасов Петков; поземлен имот №113 на наследници Денка Пенчева Денчева и улица, ведно с всички подобрения, насаждения за и в имота.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 9 600.00 лв. / девет хиляди и шестстотин лева/

Тежести: дв.вх.рег. № 382/ 23.02.2021 г., вх.рег. № 382/ 23.02.2021 г., акт том 1, акт номер 32 в полза на Община Левски.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400414 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Левски, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 17.12.2021 г. в 11:00 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Левски в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 22 юли 2021 г. в 16:44 часа
Парцел с къща
760.00 кв.м
86 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кнежа
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00
Публикувано на 17 август 2021 г. в 10:13 часа
Парцел с къща
1 168.00 кв.м
25 437.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белене
Адрес
ул. " Персин" № 4, гр. Белене, община Белене, област Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 31 август 2021 г. в 10:03 часа
Парцел с къща
645.00 кв.м
19 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сухаче
Адрес
с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:00
Публикувано на 31 август 2021 г. в 10:15 часа
Парцел с къща
905.00 кв.м
22 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козар Белене
Адрес
с. Козар Белене, общ. Левски, на ул. Петър Берон № 30
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30