ПЛОЩ
3 600.00 кв.м
Населено място
гр. Долни чифлик
Адрес
местност "Върбака"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.113.48 /две едно девет едно две точка едно едно три точка четири осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18 - 1530/24.08.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, местност "Върбака", с площ от 3600 /три хиляди и шестстотин/ кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 3 /трета/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 113048 /едно едно три нула четири осем/, съседи: 21912.113.40, 21912.113.49, 21912.113.462, 21912.113.47, 21912.113.41.

Станимира Димитрова Костова-Данова
РЕГ. № ЧСИ
718
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. Воден" № 7, ет.1, ателие 1 и 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 630140
Мобилен телефон
0877 630140
Публикувано на 3 септември 2021 г. в 15:28 часа
Земеделска земя
6 263.00 кв.м
9 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Млада гвардия
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 11:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 11:51 часа
Земеделска земя
25 252.00 кв.м
67 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Звездица
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:50
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:03 часа
Земеделска земя
5 000.00 кв.м
124 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Въглен
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 15:36 часа
Земеделска земя
3 199.00 кв.м
808.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Болярци
Адрес
с. Болярци, м-ст „Хаджалдере“, общ. Аврен, обл. Варна.
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 13:00