ПЛОЩ
16 208.00 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
гр. Разград, ул. Троян № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМО Поземлен имот с идентификатор 61710.501.26 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, общ. Разград, обл. Разград одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-14-17-367/15.12.2010г. на Началника на СГКК – Разград, адрес на поземления имот: гр. Разград, ул. Троян № 1, площ на имота 16208 кв.м. /шестнадесет хиляди двеста и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 26, съседи на имота: 61710.501.32, 61710.501.502, 61710.501.511, 61710.501.510, 61710.501.501, 61710.501.500.

с начална цена: 118,681.47 лв.

 

Заб. Върху имота има изградени следните сгради съгласно кадастралната карта и регистри на гр.Разград: 1/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.1, 2/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.2, 3/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.3, 4/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.4 5/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.5, 6/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.6, 7/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.7, 8/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.8, 9/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.9, 10/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.10, 11/ Сграда с идентификатор 61710.501.26.11, които не са предмет на публична продан.

 

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 15:20 часа
Парцел
681.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гецово
Адрес
3/12 ИД.Ч ОТ ИМОТ В С.ГЕЦОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 15:27 часа
Парцел
895.00 кв.м
960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гецово
Адрес
3/12 ИД.Ч. ОТ НИ В С.ГЕЦОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 09:53 часа
Парцел
2 420.00 кв.м
9 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ЯСЕНОВЕЦ ул.Трети март № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 10:11 часа
Парцел
1 522.00 кв.м
3 464.64 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Костанденец
Адрес
село Костанденец, община Цар Калоян, област Разград, ул.''Цар Калоян'' №24/
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 19.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 10:45