ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
35 046.00 кв.м
Населено място
с. Пороище
Адрес
село Пороищеместността Боаза
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 59416.5.21 /петдесет и девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка пет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пороище, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-294/09.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местността Боаза, площ на имота: 35046 кв.м. /тридесет и пет хиляди четиридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, категория на земята: трета, номер по предходен план: 005021, при граници и съседи на поземления имот: 59416.5.27, 59416.5.13, 59416.5.2, 59416.5.24, 59416.5.26, 59416.5.10, 59416.5.14, като за имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б“. забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища, ведно с построените в имота: 1/ В северозападната част МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, без сутерен с площ от 286.20 кв.м. /двеста осемдесет и шест цяло и двадесет стотни квадратни метра/, състояща се от помещение с бетонова настилка, с подход от югоизток с бетонова рампа пред входа, с обособени две помещения за работници със сервизно помещение; 2. ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, построена въз основа на Разрешение за строеж № 324/16.09.2008 г. на Община – Разград, с площ от 56.30 кв.м. /петдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и прилепена към нея ПРИСТРОЙКА - СКЛАД, построена съгласно Разрешение за строеж №110/26.07.2010 г. на Община – Разград, с площ 40 /четиридесет/ кв.м., ведно попадащите в имота: три броя ОРАНЖЕРИИ с размери 12х15 м, към които са изградени котел на твърдо гориво, отоплителна система, поливна система и бетонни пътеки и БАСЕЙН, изграден съгласно Разрешение за строеж № 111/26.07.2010 г., ведно с всички други подобрения и приращения върху имота.

Заб. Недвижимия имот и движимите вещи се продават заедно.

Начална цена: 369,145.80 лв., от която 353,065.50 лв. за земята, сградите и дв.вещи в имота и 16,080.30 лв. ДДС за дв.вещи в имота;

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 16:29 часа
Производствен имот
248.00 кв.м
72 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Острово
Адрес
ОСТРОВО, ул.Лудогорие № 49
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 13:30
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 09:47 часа
Производствен имот
4 800.00 кв.м
97 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мортагоново
Адрес
Стопански двор, с.Мортагоново
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 17 ноември 2021 г. в 13:18 часа
Производствен имот
600.00 кв.м
175 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
гр.Разград, ул. Троян № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.11.2021 до 29.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.12.2021 13:30