ПЛОЩ
1 780.00 кв.м
Населено място
с. Мало Крушево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ (една втора) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 031097 (нула, три, едно, нула, девет, седем) по плана за земеразделяна на землището на село Мало Крушево, находящ се в землището на село Мало Крушево, ЕКАТЕ 46752 (четиридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и две), община Хисар, област Пловдив, местността „БОШКОВА МОГИЛА“, целият с площ от 1.780 дка (едно цяло и седемстотин и осемдесет хилядни декара), с начин на трайно ползване НИВА, от пета категория на земята, при граници и съседи на имота: поземлен имот № 031114 – нива Гено Иванов Петков, поземлен имот № 031091 – нива на наследниците на Стойл Найденов Минчев, поземлен имот № 031098нива на наследниците на Божко Маринов Стойков и поземлен имот № 033059 – полски път на Община Хисаря ЕКНМ 46752, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 031097 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46752.31.97 (четири, шест, седем, пет, две, точка, три, едно, точка, девет, седем) съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на село Мало Крушево, община Хисар, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-776/01.11.2019г. / 01.11.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 1780 кв.м. (хиляда седемстотин и осемдесет квадратни метра), с адрес на поземления имот: село Мало Крушево, община Хисар, област Пловдив, местността „БОШКОВА МОГИЛА“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), без стар идентификатор и с номер по предходен план 031097, при граници и съседи: ПИ с идентификатор 46752.31.98, ПИ с идентификатор 46752.33.59, ПИ с идентификатор 46752.31.114, и ПИ с идентификатор 46752.31.91

Петко Стефанов Илиев
РЕГ. № ЧСИ
821
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”4 януари” № 34Б
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 632224; 032 622347
Мобилен телефон
0888237596; 0894422245; 0894424426
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
5 171.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Крушево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 10:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 13:15 часа
Земеделска земя
500.00 кв.м
108.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Крушево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 12:00
Публикувано на 21 октомври 2021 г. в 14:59 часа
Земеделска земя
1 293.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сухозем
Адрес
местност АЛАХ БАИР
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 10:27 часа
Земеделска земя
3 798.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златосел
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 12:00