ПЛОЩ
500.00 кв.м
Населено място
с. Мало Крушево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ (една втора) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 005074 (нула, нула, пет, нула, седем, четири) по плана за земеразделяна на землището на село Мало Крушево, находящ се в землището на село Мало Крушево, ЕКАТЕ 46752 (четиридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и две), община Хисар, област Пловдив, местността ВАДАТА, целият с площ от 0.500 дка (нула цяло и петстотин хилядни декара), с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, от осма категория на земята, при граници и съседи на имота: поземлен имот № 005073овощна градина на Иван Стефанов Янев, поземлен имот № 005115полски път на Община Хисаря ЕКНМ 46752, поземлен имот № 005075овощна градина на наследниците на Генка Дилева Нончева и поземлен имот № 000038вътрешна река на Община Хисаря ЕКНМ 46752, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 005074 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46752.5.74 (четири, шест, седем, пет, две, точка, пет, точка, седем, четири) съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на село Мало Крушево, община Хисар, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-776/01.11.2019г. / 01.11.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), с адрес на поземления имот: село Мало Крушево, община Хисар, област Пловдив, местността „ВАДАТА, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), без стар идентификатор и с номер по предходен план 005074, при граници и съседи: ПИ с идентификатор 46752.5.75, ПИ с идентификатор 46752.5.115, ПИ с идентификатор 46752.5.1038, и ПИ с идентификатор 46752.5.73

Петко Стефанов Илиев
РЕГ. № ЧСИ
821
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”4 януари” № 34Б
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 632224; 032 622347
Мобилен телефон
0888237596; 0894422245; 0894424426
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
5 171.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Крушево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 10:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 13:10 часа
Земеделска земя
1 780.00 кв.м
432.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Крушево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 11:00
Публикувано на 21 октомври 2021 г. в 14:59 часа
Земеделска земя
1 293.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сухозем
Адрес
местност АЛАХ БАИР
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 10:27 часа
Земеделска земя
3 798.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златосел
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 12:00