ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
50 887.00 кв.м
Населено място
гр. Чирпан
Адрес
град Чирпан, Промишлена зона - Изток
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 17.11.2021 до 17.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.12.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 81414.501.198 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем), гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1540/03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот е от 23.11.2018 г., с адрес на поземления имот: гр. Чирпан, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА – ИЗТОК, с площ от 50 887 кв. м. (петдесет хиляди осемстотин осемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 955 (деветстотин петдесет и пет), квартал: 110 (сто и десет), парцел: II (втори), при съседи: 81414.501.197, 81414.41.45, 81414.501.249, 81414.501.239, ведно с построените в имота сгради:

 1. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.1 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, едно), застроена площ: 1 790 кв. м. (хиляда седемстотин и деветдесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която в площта си включва две отделни сгради по документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./- „Склад за готова продукция“ с площ от 1008 кв.м. и „Склад семена“ с площ от 756 кв.м.;
 2. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.2 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, две), застроена площ: 1 677 кв. м. (хиляда шестстотин седемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която в площта си включва две отделни сгради по документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./- Цех „Омаганяване“ с площ от 731 кв.м. и „Склад за семена техн. цели“ с площ от 552 кв.м. В площта на сградата по кадастрална карта е включен и Навес за памук с площ от 399 кв.м. по АДС;
 3. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.3 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, три), застроена площ: 1 833 кв. м. (хиляда осемстотин тридесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която в площта си включва четири отделни сгради по документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./- „Склад за строителни материали“ с площ от 582 кв.м., „Помощно стопанство“ с площ от 468 кв.м., „Склад за селскостопански машини“ с площ от 204 кв.м. и „Гаражи с автоработилница“ с площ от 295 кв.м. В площта на сградата по кадастрална карта е включен и Метален навес хидрофобиз с площ от 336 кв.м.;
 4. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.4 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, четири), застроена площ: 89 кв. м. (осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която по документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява сграда „Лаборатория“ с площ от 90 кв.м.;
 5. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.5 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, пет), застроена площ: 237 кв. м. (двеста тридесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която съгласно документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява „Административно - битова сграда“ с площ от 470 кв.м. на 2 /два/ етажа. При описа на сградата се установи, че същата е на два етажа със сутерен;
 6. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.6 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, шест), застроена площ: 66 кв. м. (шестдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която съгласно документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява „Котелно“ с площ от 66 кв.м.;
 7. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.7 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, седем), застроена площ: 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), брой етажи: 3 (три), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която съгласно документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява „Вентилационно отделение“ с площ от 84 кв.м.;
 8. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.8 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, осем), застроена площ: 64 кв. м. (шестдесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която в площта си включва две отделни сгради по документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./- „Склад“ с площ от 46 кв.м. и „Пречиствателна станция“ с площ от 25 кв.м.;
 9. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.9 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, девет), застроена площ: 98 кв. м. (деветдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която съгласно документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява „Нафтова горелка“;
 10. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.10 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, десет), застроена площ: 34 кв. м. (тридесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която съгласно документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява „ГСМ“;
 11. Сграда с идентификатор № 81414.501.198.11 (осемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и осем, точка, единадесет), застроена площ: 19 кв. м. (деветнадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, която съгласно документ за собственост /АДС № 79/18.05.1999 год./ представлява „Нафтова горелка“;
Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 13:55 часа
Други
15 220.00 кв.м
400 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радунци
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Десислава Василева Цветкова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 17:21 часа
Други
32 587.00 кв.м
1 035 474.67 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Копринка
Адрес
село Копринка, община Казанлък
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00
Публикувано на 30 ноември 2021 г. в 10:52 часа
Други
1 808.00 кв.м
21 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
Адрес
град Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 14.01.2022 до 14.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.02.2022 10:00