ПЛОЩ
129.00 кв.м
Населено място
с. Дъбрава
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Дъбрава, община Балчик, област Добрич, представляващ сграда с идентификатор 24387.36.1.11 /две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едно, точка, едно, едно/ по кадатралната карта и кадастралните регистри на село Дъбрава, община Балчик, одобрени със Заповед 300-5-96/06.11.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 129/сто двадесет и девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, построена в поземлен имот с идентификатор 24387.501.36.1/две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едно/ по горепосочените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Дъбрава, община Балчик, с площ от 23280 /двадесет и три хиляди двеста и осемдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - за стопански двор, с номер по предходен план: 036001, при граници и съседи имоти със следните идентификатори: 24387.31.6, 24387.36.10, 24387.36.5, 24387.36.15, 24387.501.442 и 24387.501.427. 
 Описание: По документ за собственост сградата е описана като лечебница с канцелария, състояща се от пет стаи със санитарни възли. При огледа се установи, че сградата се състои от коридор с четири стаи. Конструкцията е масивна, монолитна, стените – тухлена зидария, покрив – дървена конструкция, покрита с керемиди, дограма – алуминиева, инсталации – има ел. инсталация, Вик няма, в добро състояние.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) възбрана, вписана под №55, том I, дв. вх. рег. №465/15.03.2019 г.;2) възбрана, вписана под №151, том I, дв. вх. рег. №1921/02.08.2019 г.; 3) възбрана, вписана под №163, том I, дв. вх. рег. №2004/14.08.2019 г.; 4) възбрана, вписана под № 167, том I, дв. вх. рег. №2041/16.08.2019 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 20 октомври 2021 г. в 12:06 часа
Други
237.00 кв.м
45 864.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефаново
Адрес
С.СТЕФАНОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 22.11.2021 до 22.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2021 09:00
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 11:07 часа
Други
11 472.00 кв.м
60 668.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йовково
Адрес
199-2020
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 1 ноември 2021 г. в 16:06 часа
Други
76.00 кв.м
16 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Хан Тервел" №176
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00