ПЛОЩ
1 145.00 кв.м
Населено място
гр. Стралджа
Адрес
гр. Стралджа, ул. „Г.С.Раковски” 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 16.11.2021г.до 16.12.2021г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20198780400818, като в сградата на ЯРС на 17.12.2021 г. в 9.00ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на „Вива Кредит” ООД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 69660.501.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр. Стралджа, ул. „Г.С.Раковски” 25, представляващ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 1145 кв.м. по кадастралната карта, а по доказателствен акт с площ от 1120 кв.м., с номер по предходен план  - 274, квартал 23, парцел IV, заедно с построените в поземления имот ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № 69660.501.331.1, на един етаж, със застроена площ от 68 кв.м., както и всички подобрения в имота,  при граници и съседи на ПИ: 69660.501.332, 69660.501.2410, 69660.501.330, 69660.501.207, 69660.501.316;  - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 9720лв. /девет хиляди седемстотин и двадесет  лева/.

Имотът е собственост на СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МИНОВА,  учредена е договорна ипотека  в полза на взискателя „Вива Кредит” ООД с ЕИК: 201995287,  вписана в Сл Вп Ямбол на 24.04.2018 г. Възбрана в полза на взискателя по „Вива Кредит” ООД с ЕИК: 201995287,  вписана в Сл Вп Ямбол на 18.07.2019г.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-16.12.2021г-17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 15.10.2021г.      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 13:06 часа
Парцел с къща
86.00 кв.м
3 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
идеални части - гр.Елхово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Момина сълза“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00
Публикувано на 28 октомври 2021 г. в 12:13 часа
Парцел с къща
186.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесово
Адрес
1/4 ид.част от имот село Лесово на ул.Димитър Павлов №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 28 октомври 2021 г. в 12:15 часа
Парцел с къща
1 052.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесово
Адрес
село Лесово на ул.Димитър Павлов №13
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 4 ноември 2021 г. в 16:12 часа
Парцел с къща
1 290.00 кв.м
270 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кабиле
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00