ПЛОЩ
6 593.75 кв.м
Населено място
с. Земенци
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 5/8 ид. ч. (пет осми идеална част) от недвижим имот, находящ се в село Земенци, община Крушари, област Добрич, с площ 10,548 дка (десет декара петстотин четиридесет и осем квадратни метра) по акт за собственост, а съгласно скица - с площ 10,550 дка (десет декара петстотин и петдесет квадратни метра), с идентификатор 30781.74.11 (три, нула, седем, осем, едно, точка, седем, четири, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Земенци, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-532/05.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план: 074011, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване - НИВА, ІV (четвърта) категория, в местност “------------------”, община Крушари, област Добрич, при граници и съседи имоти с идентификатори: 30781.200.20, 30781.74.12, 30781.86.10, 30781.87.118 и 30781.74. 
 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с неправилан форма, краен за масива, с подход от север и от изток по полски пътища, съседните имоти са обработваеми земеделски земи. В момента на огледа поземления имот се стопансива, обработен, арендува се.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: 
 -  възбрана под №165, том 3, дв.вх.рег.№7782/02.11.2020 г.
- възбрана под №175, том 1, дв.вх.рег.№2453/26.03.2019 г.;
- договор за аренда № 176, том ХV, дв. вх. рег. № 8809/13.09.2010г. за срок от 15 стопански години плюс един месец и анекс към него вписан с акт №42, том 11, дв.вх.рег.№5295/09.06.2014 г., според който арендодателят е получил авансово цялото арендно плащане за срока на договора; 
 - договорна ипотека под №35, том 2, дв.вх.рег.№5735/17.06.2011 г., учредена в полза на Николинка Демирова Ненова до размера на 14500,00 лв.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 10 септември 2021 г. в 10:07 часа
Земеделска земя
45 004.00 кв.м
63 216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плачидол
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 08:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 13:31 часа
Земеделска земя
7 334.33 кв.м
11 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Генерал Тошево
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:00
Публикувано на 1 октомври 2021 г. в 10:02 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
8 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 09:25 часа
Земеделска земя
3 001.00 кв.м
5 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Медово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00