ПЛОЩ
14 086.00 кв.м
Населено място
с. Единаковци
Адрес
местност ЯСАЦИ СЕВЕР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 14.085 дка./четиринадесет дка и осемдесет и пет кв.м./, съставляващ имот № 000195 по картата на възстановената собственост /плана за озеленяване/, категория VI, находящ се в местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, с.ЕДИНАКОВЦИ, общ. ХИТРИНО, обл.ШУМЕН, начин на трайно ползване  - Полска култура, при граници /съседи/: имот № 000194; имот № 000197; имот № 000320; имот № 023114; имот № 023113; имот № 023100; имот № 023099; имот № 000318, който по КК и КР на селото представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27067.23.195 с площ 14086 кв.м./четиринадесет хиляди и осемдесет и шест кв.м./ попадащ в земеделкста гатегория на с.Единаковци, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, общ.Хитрино, обл.Шумен, НТП Нива, категория 6, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-390/07.06.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при съседи на поземления имот: 27067.23.194; 27067.23.320; 27067.23.114; 27067.23.113; 2767.23.101; 27067.23.1900; 27067.23.99; 27067.23.318.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:50 часа
Земеделска земя
5 459.00 кв.м
2 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Миланово
Адрес
местност БАЙЪР БАШЪ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:52 часа
Земеделска земя
3 040.00 кв.м
408.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност СРЕДНИЯ ПЪТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:08 часа
Земеделска земя
5 323.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
5 463.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00