ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
238.00 кв.м
Населено място
гр. Троян
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.505.193 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед 18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД 14-11-25 от 28.01.2009 г. на Началника на СГКК Ловеч, с адрес на имота: град Троян, п.к.5600, ул.“Христо Ботев“ № 185, с площ от 304 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по преходен план 1867, при съседни имоти имоти с идентификатори: 73198.505.202, 73198.505.161, 73198.505.162, 73198.505.519, ведно с построената в имота: СГРАДА с идентификатор 73198.505.193.3, със застроена площ 238 кв.м., брой етажи 3, предназначение: хотел, КАТО СЕ ИЗКЛЮЧВА: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.505.193.3.1, с предазначение „МАГАЗИН ЗА КИЛИМИ“, собственост на фирма ЕТ“ЕЛ ЕЙ КОМЕРС “ и Пламен Балев Данов, както и всички трайни подобрения в сградата и имота.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 15 октомври 2021 г. в 11:31 часа
Хотел
238.00 кв.м
556 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
Адрес
ул. "Христо Ботев № 185 "
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 14:00