ПЛОЩ
3 500.00 кв.м
Населено място
с. Сваленик
Адрес
ИД 454/2018г. - с. Сваленик, общ. Иваново, местност ДЪЛГИЯ БЛОК
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

12766 / 18.10.2021

Изпълнително дело №: 20188330400454

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 02.11.2021 г. до 02.12.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КИРИЛ КРЪСТЕВ КИРИЛОВ, а именно:

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ИМОТ № 016021 /нула едно шест нула две едно/, находящ се в землището на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе, местност ДЪЛГИЯ БЛОК, с начин на трайно ползване: НИВА, с площ: 3.500 дка. /три декара и петстотин квадратни метра/, вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници и съседи на имота: имот № 016063- нива; имот № 000055- полски път; имот № 016022- нива; имот № 016064 - нива.

  ЦЕНА: 630.00 лв.

възбрана в полза на взискателя Окръжен съд -Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 02.12.2021 г., участвалите в публичната продан на 03.12.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 13:10 часа
Земеделска земя
5 792.00 кв.м
3 614.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Острица
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 13:14 часа
Земеделска земя
14 588.00 кв.м
9 103.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Острица
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 13:17 часа
Земеделска земя
5 773.00 кв.м
3 602.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Острица
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 13:19 часа
Земеделска земя
5 878.00 кв.м
3 668.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Острица
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00