ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
42.81 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Слатина
Адрес
ул. "Боян Магесник" № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.702.84.1.10 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект десет/, съгласно представената схема на самостоятелен обект в сграда № 15-40873-23.01.2018г. издадена от СГКК-гр.София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017г. на ИД на АГКК, без издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: гр.София, община Столична, област София- /столица/, район „Слатина“, ул. „Боян Магесник“ № 8 /осем/, ет.2 /две/, ателие № 2 /две/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.84 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 42,81 /четиридесет и две цяло и осемдесет и една стотни/ квадратни метра, с прилежащи части: 5,486% /пет цяло четиристотин осемдесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.702.84.1.9 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект девет/, 68134.702.84.1.11 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект единадесет/, под обекта 68134.702.84.1.2 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект две/, 68134.702.84.1.15 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект петнадесет/, 68134.702.84.1.1 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект едно/, над обекта: 68134.702.84.1.13 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири, сграда едно, самостоятелен обект тринадесет/, който недвижим имот съгласно доказателствен акт, представлява: АТЕЛИЕ № 2 /две/, находящо се на 2 /втори/ етаж , на кота +2,85 /плюс две цяло и осемдесет и пет стотни/ метра, в гр.София, СО, район „Слатина“, ул. „Боян Магесник“ № 8 /осем/, състоящо се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и една стая с балкон, със застроена площ от 42,81 /четиридесет и две цяло и осемдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседи: ателие № 1 /едно/, двор, двор, ателие № 3 /три/ и коридор, заедно с 5,486% /пет цяло четиристотин осемдесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, както и заедно с 4,774 % /четири цяло и седемстотин седемдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от мястото, върху което е построена сградата, представляващо, съгласно скица на поземлен имот № 15-122577-26.02.2018г. издадена от СГКК-гр.София: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.702.84 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017г. на ИД на АГКК, без издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: гр.София, община Столична, област София- /столица/, район „Слатина“, ул. „Боян Магесник“ № 8 /осем/, с площ от 327 /триста двадесет и седем/ кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване: /от 10 /десет/ до 15 /петнадесет/ метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 84 /осемдесет и четири/, квартал 105 /сто и пет/, парцел XI /единадесети/, при съседи: 68134.702.93 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот деветдесет и три/, 68134.702.85 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и пет/, 68134.702.83 /землище шестдесет и осем хиляди сто и четири, кадастрален район седемстотин и две, поземлен имот осемдесет и три/, а съгласно представен доказателствен акт: УРЕГИЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-84 /единадесети за планоснимачен номер осемдесет и четири/ в квартал 105 /сто и пет/ по регулационния план на местността „Подуене-Редута“, гр.София, целия с площ от 309 /триста и девет/кв.м., при съседи: ул. Боян Магесник, УПИ XII-85, УПИ VI-91, 92, УПИ VII-93 и УПИ X-83

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 28 октомври 2021 г. в 09:55 часа
Ателие, Таван
63.81 кв.м
166 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Хемус № 60, ет.4, ат.3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 09:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 17:52 часа
Ателие, Таван
54.30 кв.м
102 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-5“, бл. 552, вх. „А“, ет. 2, ателие 5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 09:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 15:10 часа
Ателие, Таван
93.70 кв.м
237 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район "Витоша", кв. "Драгалевци", ул. "Момино венче" № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 26.12.2021 до 26.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.01.2022 09:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 15:24 часа
Ателие, Таван
107.36 кв.м
273 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район "Витоша", кв. "Драгалевци", ул. "Момино венче" № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 26.12.2021 до 26.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.01.2022 09:00