Екрстри
Панорама
ПЛОЩ
1 942.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
м. „ГАВРИЦА”, м. „КУТОВ ЧУКАР”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан са:

  1. Поземлен имот с идентификатор 61813.804.110 (шест, едно, осем, едно, три, точка, осем, нула, четири, точка, едно, едно, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-33/15.05.2006г./15.05.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Разлог, м.”ГАВРИЦА”, площ: 1942 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия: 9, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 748010, съседи: 61813.804.163, 61813.804.658, 61813.804.40.

Имотът се намира на около 300 м след асфалтовия път Разлог-Катарино и на около 80 м перпендикулярно от тройното кръстовище – Разлог-Катарино-Реденка. Достъпа е по черен път. Мястото е с леко наклонен характер, в съседство със започнат строеж на хотелски комплекс, но изоставен сега. Имотът е необработваем в момента на оглед.

  1. Поземлен имот с идентификатор 61813.804.22 (шест, едно, осем, едно, три, точка, осем, нула, четири, точка, две, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-33/15.05.2006г./15.05.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Разлог, м.”КУТОВ ЧУКАР”, площ: 4074 (четири хиляди седемдесет и четири) кв.м. , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 804.22, съседи: 61813.804.40, 61813.804.658, 61813.804.374, 61813.804.31, 61813.804.4.

Имотът се намира на около 350 м след асфалтовия път Разлог-Катарино и на около 140 м перпендикулярно от тройното кръстовище – Разлог-Катарино-Реденка, северно от последното. Достъпа е по черен път. Мястото е с наклонен характер, в съседство северно от започнат строеж на хотелски комплекс, но изоставен сега. Имотът е необработваем в момента на оглед.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 17 август 2020 г. в 13:57 часа
Земеделска земя
1 502.00 кв.м
999.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Логодаж
Адрес
общ. Благоевград, м. "Андъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 18.08.2020 до 18.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.09.2020 13:00
Публикувано на 17 август 2020 г. в 14:17 часа
Земеделска земя
0.00 кв.м
0.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
м. "Амушева лъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 18.08.2020 до 18.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.09.2020 14:00
Публикувано на 19 август 2020 г. в 17:35 часа
Земеделска земя
4 869.00 кв.м
23 518.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
Горен стопански двор
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 21.08.2020 до 21.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.09.2020 15:00
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 09:17 часа
Земеделска земя
0.00 кв.м
0.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Годлево
Адрес
общ. Разлог
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 15:00