ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
65.04 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ж.к. Дружба 2, блок 281, вх. В, секция И
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАГАЗИН № „И“ 2 /буква „и“ - две/, находящ се в гр. София, ж.к. „Дружба“-2 /втора/ част, жилищна сграда, блок № 281 /двеста осемдесет и едно/, вход „В“, секция „И“, на партерния етаж, състоящ се от: магазин, предверие на тоалетна, тоалетна, със застроена площ 65.04 (шестдесет и пет цяло и четири стотни) кв.м., при съседи: стълбище, двор, калкан на секция „З“, магазин № И3, магазин № И4, заедно с 2.18 % (две цяло и осемнадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.72 % (нула цяло седемдесет и две стотни върху сто) идеални части от правото на собственост върху мястото, върху което е построена сградата, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III -799,1355 (трети за имоти планоснимачни номера седемстотин деветдесет и девет, хиляда триста петдесет и пет), от кв. 3 /трети/, по плана на гр. София, местността „Цариградско шосе – Караулката“, целият с площ от 2468 /две хиляди четиристотин шестдесет и осем/ кв.м., при граници на УПИ: от две страни- улици, УПИ IV-1317,1355, УПИ V-799, 1317,1355, УПИ II-799,938

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Публикувано на 4 ноември 2021 г. в 13:09 часа
Магазин
35.02 кв.м
61 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. "Младост 4", бл. 482, ет. 1, обект 11А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Уляна Колева Димоларова
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 10:00
Публикувано на 4 ноември 2021 г. в 16:47 часа
Магазин
57.44 кв.м
126 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Дружба 2, блок 281, вх. В, секция И
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 09:31 часа
Магазин
453.74 кв.м
507 870.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, Столична Община- район Витоша, ул. "Казбек" № 51
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 22.11.2021 до 22.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2021 09:30
Публикувано на 15 ноември 2021 г. в 11:56 часа
Магазин
30.50 кв.м
61 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.софия, ул.„Проф. Д-р Димитър Добрев“ № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00