ПЛОЩ
3 841.00 кв.м
Населено място
гр. Габрово
Район
местност МЕЧА ПОЛЯНА
Адрес
местност МЕЧА ПОЛЯНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 14:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 14218.300.167 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста, точка, сто шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД - 18- 50/31.08.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с адрес на поземления имот: град Габрово, община Габрово, област Габрово, местност МЕЧА ПОЛЯНА, с площ 3841 кв.м./три хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване : Широколистна гора, Стар идентификатор: няма Номер по предходен план: 3150034, квартал: 99032, Съседи: 14218.300.166, 14218.300.96, 14218.300.122, 14218.300.93, 14218.300.91, 14218.300.168, 14218.300.117, 14218.300.119, 14218.300.120, 14218.300.121.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 17 септември 2020 г. в 09:49 часа
Други
23 372.00 кв.м
96 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Габрово
Адрес
местност Бончева лъка
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Звезделина Стефанова Парашкевова-Василева
СРОК
от 22.09.2020 до 22.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.10.2020 09:00