ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 269.00 кв.м
Населено място
с. Гърдевци
Адрес
общ. Елена
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 03.08.2020 до 03.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18335.402.7 /едно осем три три пет точка четири нула две точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-04-314/27.09.2006 г. на началник на СГКК - В.Търново, с адрес: с. Гърдевци, с площ на имота 1 269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, със съседи на поземления имот: имот с идентификатор 1335.402.8, Илия Николов Валуков и път, заедно с попадащите в имота сгради , а именно: СГРАДА с идентификатор 18335.402.7.1 /едно осем три три пет точка четири нула две точка седем точка едно/ със застроена площ 136 кв. метра /сто тридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначени - жилищна сграда – еднофамилна, груб строеж – къща за гости; СГРАДА с идентификатор 18335.402.7.2 /едно осем три три пет точка четири нула две точка седем точка две/ със застроена площ от 78 кв. метра /седемдесет и осем квадратни метра/, брой етажи - 2, с предназначение жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 18335.402.7.3 /едно осем три три пет точка четири нула две точка седем точка три/ със застроена площ от 33 кв. метра /тридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначени: жилищна сграда - еднофамилна и СГРАДА с идентификатор 18335.402.7.4 /едно осем три три пет точка четири нула две точка седем точка четири/ със застроена площ от 6 /шест/ кв.метра, брой етажи 1 /един/,. с предназначени: жилищна сграда – еднофамилна. Сградите с идентификатори 18335.402.7.2, 18335.402.7.3 и 18335.402.7.4 са с общ покрив.

Мария Георгиева Глушкова
РЕГ. № ЧСИ
730
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. Васил Левски No13, сутерен
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605082
Мобилен телефон
0885 235 739
уебсайт
Публикувано на 3 юли 2020 г. в 14:26 часа
Къща
2 770.00 кв.м
10 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хотница
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 18.07.2020 до 18.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2020 09:00
Публикувано на 3 юли 2020 г. в 14:36 часа
Къща
930.00 кв.м
9 468.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обединение
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 19.07.2020 до 19.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2020 09:00
Публикувано на 13 юли 2020 г. в 11:15 часа
Къща
137.00 кв.м
22 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. "Кириак. А. Цанков" № 10,
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 08:30
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 10:13 часа
Къща
162.30 кв.м
38 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул.Вихрен № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анита Стойнова Стойнова-Тотева
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 08:30