ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 501.00 кв.м
Населено място
гр. Велико Търново
Адрес
местност Елия/Елията
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 03.08.2020 до 03.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.09.2020 09:00
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 10447.21.26 /едно нула четири четири седем точка две едно точка две шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с адрес на обекта: гр. Велико Търново, местност Елия/Елията с площ от 1501 кв. метра /хиляда петстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, категория на имота III /трета/ със съседи: имот с идентификатор 10447.21.25, имот с идентификатор 10447.21.28, имот с идентификатор 10447.21.33 и имот с идентификатор 10447.21.35, представляващ (по документ за собственост) Нива от 1 декар и 500 кв. метра, III /трета категория/, в местността Елия/Елията, представляваща имот № 021026 при граници: имот № 021025, имот № 000378, имот № 021033, имот № 021028. Върху имота има следните ограничения: електропровод 400 киловата с две тройки. На 30 метра от двете страни до крайните проводници или на 50 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. С Решение № КЗЗ-4 от 16.05.2006 г. предназначението на имота е променено от земеделска земя в имот за неземеделски нужди.

Мария Георгиева Глушкова
РЕГ. № ЧСИ
730
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. Васил Левски No13, сутерен
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605082
Мобилен телефон
0885 235 739
уебсайт
Публикувано на 9 юли 2020 г. в 10:42 часа
Парцел
630.00 кв.м
952.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Янтра
Адрес
ул. „Славянска“ № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 11.07.2020 до 11.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2020 09:00
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 11:13 часа
Парцел
970.00 кв.м
1 326.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Къпиново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анита Стойнова Стойнова-Тотева
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 08:30
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 17:50 часа
Парцел
3 000.00 кв.м
30 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Леденик
Адрес
с. Леденик, общ. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 09:00
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 09:10 часа
Парцел
1 055.00 кв.м
10 104.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Полски Тръмбеш
Адрес
ул.“Тракия“ №25,
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 24.07.2020 до 24.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.08.2020 11:30